Facebook Twitter

Ангилал батлах тухай /Химийн аюултай бодисын ангилал/

Ангилал батлах тухай /Химийн аюултай бодисын ангилал/


2009 оны 01 дүгээр сарын 05-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 04/04

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1.Химийн аюултай бодисын ангиллыг 1 дүгээр, химийн хорт бодисын ангиллыг 2 дугаар, Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг ашиглах аргачлалыг 3 дугаар, химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллын жагсаалтыг 4 дүгээр хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
2.Монгол Улсад ашиглагдаж буй химийн хорт болон аюултай бодис бүрийг хортой болон аюултай ангилалд хамруулан, мэдээллийн цахим сан үүсгэж, тухай бүр шинэчилж байхыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын дарга /Ц. Банзрагч/-д даалгасугай.
З.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Химийн хорт бодисын үндэсний ангилал батлах тухай” Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 1998 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 83/А/160, “Химийн аюултай бодисын ангилал батлах, онцгой хортой бодисын ангилалд нэмэлт оруулах тухай” Байгалв орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2002 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 63/89 дугаар хамтарсан тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ,                                                                   ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД С.ЛАМБАА
ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД        Л.ГАНСҮХ

Улсын бүртгэлийн 2009 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 2994 дугаарт бүртгэсэн

 

Хавсралтын дугаар:
хавсралт
Хавсралтын нэр:
Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг ашиглах аргачлал
Хавсaргах файл:
28770.doc
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл
мэндийн сайдын 2008 оны   04/04 дугаар
хамтарсан  тушаалын 3 дугаар хавсралт

Оршил

Шинжлэх ухаан, технологи хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед химийн бодисын нэр төрөл, хэрэгцээ шаардлага жилээс жилд өсөн нэмэгдэж, үүнтэй уялдан химийн  бодисоор байгаль орчин бохирдох, хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөлөл үзүүлэх тохиолдлууд гарах боллоо. Химийн бодисын зохистой хэрэглээг бий болгож, түүний хор нөлөөллөөс хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалахад дэлхийн улс орнууд ихээхэн анхаарал хандуулан, хэд хэдэн гэрээ, конвенцийг гаргаад байна.
Химийн бодисын ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтын үеийн аюулгүй ажиллагааг хангах, химийн бодис бүрээр нэгдсэн нэг ойлголттой байх зорилгоор НҮБ-аас 1999 онд “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар”, түүний дагалдах боть болох “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Туршилт, шалгуурын гарын авлага”, 2003 онд “Химийн бодисын ангилал, хаягжуулалтын нэгдсэн систем”-ийг тус тус батлан гаргажээ.
Химийн аюулгүй байдлын тухай засгийн газар хоорондын форум, Тогтвортой хөгжлийн тухай дэлхийн дээд хэмжээний уулзалтуудаас  “Химийн бодисын ангилал, хаягжуулалтын нэгдсэн систем”-ийг 2008 он гэхэд дэлхий нийтээр мөрдөх  зорилтыг тавьсан бөгөөд  ингэснээр химийн бодис бүрийг шинж чанар, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөгөөр нь цогц тодорхойлон, ангилалд хамруулж, нэгдсэн, товч, тодорхой хаяг шошгийг ашиглах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм.
Монгол Улсын Их хурлаас 2006 онд батласан “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуулийн 4.1-д химийн бодисыг уг ангиллын дагуу хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх нөлөөллөөр нь хортой ба аюултай гэж ангилахаар заасан билээ.
Дээр дурьдсан баримт бичгүүдэд нийцүүлэн Монгол улсад мөрдөгдөх химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал болон уг ангиллыг ашиглахад шаардагдах мэдээлэл, нэр томъёо, тодорхойлолт, тайлбарыг агуулсан аргачлалыг боловсруулан гаргаж байна.
Химийн бодисын ангиллын “химийн бодис” ухагдхуунд зөвхөн химийн элемент, нэгдлүүдээс гадна химийн бодисын хольцыг хамруулна.
Бодис гэж бүтээгдэхүүний тогтвортой байдлыг хангахад шаардлагатай аливаа нэмэлт болон үйлдвэрлэсэн аргаасаа хамаарч аливаа хольцыг агуулсан  байгалийн төлөв байдалд байгаа болон үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авсан бүх химийн элемент, тэдгээрийн нэгдлүүдийг хэлнэ. Энд бодисын тогтвортой байдлыг алдагдуулахгүйгээр болон түүний бүтцийг өөрчлөхгүйгээр зайлуулж болох аливаа уусгагч хамаарахгүй.
Хольц гэж хоорондоо урвалд ордоггүй хоёр болон түүнээс дээш бодисоос бүрдсэн хатуу бодис эсвэл уусмалыг хэлнэ.
Хольцыг бүрдүүлж буй бодисууд нь нэг ижил шинж чанартай байвал түүнийг нэг төрлийн бодис гэж авч үзэж болно. Жишээлбэл: Нефтийн бүтээгдэхүүний буцлах температур гэх мэт үзүүлэлт нь ижил байдгаас нэг төрлийн бодис гэж үздэг.  Ийм бодист нэг бодис гэж үзэн олон улсын бүртгэлийн дугаар (CAS  буюу Chemicals Abstract Service) өгдөг байна.
Тухайн бүтээгдэхүүн хэд хэдэн төрлийн химийн нэгдлийг янз бүрийн хэмжээгээр агуулсан байвал хольцыг ангилах аргачлалын дагуу ангилал тогтооно.
Хайлш нь хоёр болон түүнээс дээш элементээс тогтсон, механикаар салгах боломжгүй, макро түвшинд нэг төрлийн металлыг үүсгэнэ. Хайлшийг хольц гэж үзнэ.
Химийн бодис нь тэсрэмтгий, шатамхай, исэлдүүлэгч, идэмхий шинж чанартай байвал түүнийг аюултай химийн бодис, харин хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор аюул учруулах шинж чанартай байвал түүнийг хортой химийн бодис гэнэ.
Аюултай химийн бодисыг тэсрэмтгий, шатамхай, исэлдүүлэгч шинж чанараар нь ангилахад Нэгдсэн Үндэстний Байгуууллагын Аюултай ачааг тээвэрлэх заварчилгаа (НҮБААТЗ), идэмхий, хортой, байгаль орчинд хортой бодисыг Химийн бодисын ангилал хаягжуулалтын нэгдсэн системийн  (НС) аргачлалыг ашигласан болно.
2. Химийн бодис болон хольцыг ангилах
Зарим химийн бодис нь хор аюул учруулах зөвхөн нэг шинж чанартай байдаг бол зарим бодис хэд хэдэн шинж чанарыг агуулна. Иймээс химийн бодисыг ангилал бүрийн шалгуураар оруулж тухай бодисын хор аюулын бүрэн гүйцэд таниж, ангилалд хамруулна.
Химийн бодис, материалын хортой болон аюултай шинж чанарыг тодорхойлж, үнэлэлт өгөхийн тулд материалын шинж чанарын талаар хангалттай мэдээлэл цуглуулах, судлах шаардлагатай бөгөөд эдгээр мэдээлэл, өгөгдхүүнийг хор аюулын шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулж ангиллыг тогтооно. Гэхдээ зөвхөн тухайн бодисын шинж чанарыг илэрхийлсэн мэдээлэлд нь үндэслэж ангилах нь учир дутагдалтай байдаг тул мөн төстэй бодистой нь харьцуулах шаардлагатай.
Хольцыг ангилахдаа түүний бүрдэл хэсгүүдийн аюулын зэрэгт үндэслэх ба  Нэгдсэн системийн тухайн зэрэглэлд хамааралтай босго хязгаарыг ашиглана. Өөрөөр хэлбэл, хольц нь доорх хүснэгтэд заасан босго хязгаараас их хортой болон аюултай бодис агуулж байвал уг хольцийг тухайн бодисын хамаарах ангилалд хамааруулна.
Эрүүл мэнд, байгаль орчинд хортой бодисын ангиллын босго хязгаар
1-р хүснэгт
Аюулын анги
Босго концентраци
Онцгой хортой
≥1,0%
Арьс өрөвсүүлэгч
≥1,0%
Нүд өрөвсүүлэгч
≥1,0%
Харшил өдөөгч
≥1,0%
Үр удамд нөлөөлөгч
≥0,1%
Хавдар үүсгэч
≥0,1%
Нөхөн үржихүй/өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөгч
≥0,1%
Тодорхой эрхтэн системийг хордуулагч
≥1,0%
Усны амьд организмд хортой
≥1,0%
  1. Ангиллын хамаарах хүрээ
Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал нь
- Эмийн бодис
- Цацраг идэвхт бодис
-Хүнсний зориулалттай бодисоос бусад бүх төрлийн бодист хамаарна.
4. Нэр томьёоны тайлбар
Мэдээлэл – Туршилт, тооцоо, хэмжилтээр баталгаажсан тоон утгын хэмжээ
НҮБ-ын туршилт, шалгуурын гарын авлага – “НҮБ-ын Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Туршилт, шалгуурын гарын авлага” НҮБ (Женев, Нью-Йорк), 1999, 3-р хэвлэл
НҮБ-ын аргачилсан заавар- “НҮБ-ын Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар” НҮБ (Женев, Нью-Йорк), 1999
Туршилт- “НҮБ-ын туршилтийн болон шалгуур үзүүлэлт тогтоох аргачилсан зөвлөмж”-ийн дагуу хийсэн нэг болон түүнээс дээш тооны туршилт.
Хий -
1.      200С-ийн температур ба 101,3 кПа абсолют даралтад хийн төлөвт орших бодис
2.      500С-ийн температурт 300 кПа-аас дээш абсолют даралтад уурын даралт үзүүлдэг бодис.
Хатуу бодис – Шингэн болон хий төлвөөс бусад төлөвт оршиж буй бодис
Шингэн бодис -
1.      101,3 кПа абсолют даралтад 200С-тэй тэнцүү болон түүнээс бага температурт хайлдаг бодис
2.      Тодорхой хайлах цэггүй зууралдамхай бодис
5        ТЭСРЭМТГИЙ бодис
Тэсрэмтгий шинж чанартай бодисонд тавигдах ерөнхий шалгуур үзүүлэлтүүдийг 1999 онд НҮБ-аас гаргасан  “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар” (11 дэх хэвлэл), түүний дагалдах боть болох “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Туршилт, шалгуурын гарын авлага” НҮБ (Женев, Нью-Йорк.1999. 3 дахь хэвлэл)-аас  иш татан ашигласан болно. Мөн эдгээр гарын авлага материалыг НҮБ-ын вэб хуудсанд www.un.org/Pubs/sales.htm холбоосоор орж худалдан авч болно.
5.2. Тэсрэмтгий бодис
Тэсрэмтгий бодис гэж орчны юмсыг гэмтээх хэмжээний хурд, даралт, температур бүхий хий ялгаруулдаг  химийн урвалд өөрөө орох чадвар бүхий хатуу, шингэн бодисыг (эсвэл бодисын хольц) хэлнэ. Пиротехникийн бодис нь хий ялгаруулахгүй байсан ч энэхүү ангилалд хамаарна.
Пиротехникийн бодис (эсвэл  хольц) гэж  аяндаа экзотермийн урвалд орон,  тэсрэлтгүйгээр дулаан, гал, авиа, утаа эсвэл эдгээрийн цогцыг   үзүүлбэр маягаар гаргах зориулалттай бодисыг хэлнэ.
Тэсрэмтгий бүтээгдэхүүн гэж нэг болон хэд хэдэн тэсрэх бодис агуулсан бүтээгдэхүүнийг  хэлнэ.
Пиротехникийн  бүтээгдэхүүн гэж нэг буюу түүнээс дээш пиротехникийн бодис эсвэл тэдгээрийн хольцыг агуулсан  бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
5.3.  Тэсрэмтгий бодисын ангилал
Тэсрэмтгий бодисыг дараахь шинж чанараар нь ангилна. Үүнд:
·        Гадны үйлчлэлд үзүүлэх мэдрэмтгий чанар
·        Тэсрэмтгий шинж чанарын төрөл
·        Тэсрэмтгий шинж чанарын үзүүлэх нөлөөллийн түвшин, хэмжээ
Тэсрэмтгий бодисын дэд ангилал
Тэсрэмтгий бодис, хольцыг учруулах аюулын хэмжээ, хэлбэр болон мэдрэмтгий чанараас хамааруулж дараахь дэд ангилалд хуваана. Үүнд:
Дэд ангилал 1.1. “Онцгой тэсрэмтгий” бодис, хольц;
Дэд ангилал 1.2. “Цохилтын хүч үүсгэх аюултай” боловч хүчтэй тэсрэлт үүсгэдэггүй бодис, хольц;
Дэд ангилал 1.3. “Галын болон бага хэмжээгээр тэсрэх, цохилтын хүч үүсгэх аюултай” гэхдээ хүчтэй тэсрэлт үүсгэдэггүй  бодис,  хольц;
Дэд ангилал 1.4. “Бага хэмжээний тэсрэх, цохилтын хүч үүсгэх аюултай” бодис, хольц, бүтээгдэхүүн. Энэхүү дэд ангилалд гал авалцах эсвэл өдөөх үед бага зэрэг дэлбэрэх аюул учруулдаг бодис, хольц багтана.
Дэд ангилал 1.5. “Өдөөлтийн дараа онцгой тэсрэмтгий” бодис.  Энэхүү дэд ангилалд хамаарах бодис нь ердийн нөхцөлд өдөөлт болон гал авалцснаас дэлбэрэлт үүсэх магадлал маш багатай боловч хэрэв тэсрэлт үүсвэл хүчтэй тэсрэлт үүсгэх аюултай  бодис,  хольц хамрагдана.
Дэд ангилал 1.6. “Өдөөлтийн дараа тэсрэмтгий” бодис, хольц. Энэхүү дэд ангилалд хамаарах бодис, хольц нь тэсрэлтэд туйлын мэдрэмж муутай бодис агуулах бөгөөд өдөөгдөх, дэлбэрэлт үүсгэх  магадлал маш багатай.
5.4. Тэсрэмтгий бодисын ангиллын зэрэглэл
Бие биетэйгээ ойр байснаас эсвэл гадны нөлөөллийн улмаас зориудын бус тэсрэлт үүсгэдэг, гал авалцдаг бодис, бүтээгдэхүүнийг тэсрэлтийн төрөл, шинж чанараар нь зэрэглэлийг тогтооно.  Үүнд:
Зэрэглэл А: Дулааны үйлчлэл, үрэлтэд онцгой мэдрэмтгий эсвэл хоёрдогч тэслэгч тэсрэмтгий бодисын тэсрэлт, галын өдөөгч үүсвэр болох боломжтой анхдагч тэсрэмтгий бодисууд.
Зэрэглэл B: Анхдагч тэсрэмтгий бодис агуулсан боловч 2 болон түүнээс дээш хамгаалалтын бодис  агуулаагүй анхдагч тэсрэмтгий бодис, тэслүүр, тэслүүрт гал дамжуулагчид.
Зэрэглэл С: Тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч бодис буюу бусад дүрсхийн шатдаг  тэсрэх бодис, ийм төрлийн тэсрэмтгий бодис агуулсан хольц.
Зэрэглэл D: Анхдагч тэсрэмтгий бодисоос бага, харин Зэрэглэл N–д хамаарах бодисоос /хар дарь г.м/ их мэдрэх чадвартай хоёрдогч тэслэгч тэсрэмтгий бодис, ийм төрлийн бодис агуулсан хольц. Эдгээр нь тэсрэлт үүсгэдэггүй, эрчимжүүлдэггүй. Мөн энэ зэрэглэлд анхдагч тэсрэмтгий бодис ба  2 болон түүнээс дээш хамгаалалтын бодис агуулсан хольц хамаарна.
Зэрэглэл Е: Тэсрэлт үүсгэдэггүй боловч тэсрэлтийг эрчимжүүлдэг хоёрдогч тэслэгч тэсрэмтгий бодис агуулсан хольц (исэлдүүлэгчтэй харилцан үйлчлэх үед өөрөө шатдаг шатамхай шингэн, гель, шаталт тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч (гипергол) шингэн агуулснаас бусад).
Зэрэглэл F: Тэсрэлт үүсгэдэг боловч тэсрэлтийг эрчимжүүлдэггүй хоёрдогч тэслэгч тэсрэмтгий бодис агуулсан хольц (шатамхай шингэн, гель, шаталт тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч (гипергол) шингэн агуулсанаас бусад).
Зэрэглэл G: Пиротехникийн бодис, пиротехникийн бодис агуулсан хольц эсвэл   тэсрэмтгий ба гэрэл цацруулагч бодис агуулсан хольц, гал өдөөгч, нулимс асгаруулагч, утаа үүсгэгч  бодис (усаар идэвхждэг цагаан фосфор, фосфидууд, пирофор бодис, шатамхай шингэн ба гель, шаталт тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч (гипергол) шингэн агуулсан материал, хольцоос бусад).
Зэрэглэл H: Тэсрэмтгий бодис болон цагаан фосфорыг хамтад нь агуулсан хольц (утаа үүсгэдэг, агаартай харилцан үйлчилж  хүрэлцсэнээр эрчимтэй шаталт үүсгэдэг галын аюултай).
Зэрэглэл J: Тэсрэмтгий бодис болон шатамхай шингэн эсвэл гелийг хамт агуулсан хольц.
Зэрэглэл K: Тэсрэх бодис болон онцгой хортой бодисыг (6.1А, 6.1В, 6.1С ангилалд орсон) хамт агуулсан хольц.
Зэрэглэл L: Тэсрэх бодис болон агаар, ус, исэлдүүлэгчид, шатамхай бодистай харилцан үйлчилснээр өөрөө шатдаг, тэсэрдэг, дүрсхийн шатдаг бодисуудыг хамт агуулсан хольц, мөн  агаар, устай харилцан үйлчилснээр өөрөө шатдаг, тэсэрдэг, дүрсхийн шатдаг бодис ялгаруулдаг бодис.
Зэрэглэл N: Мэдрэмтгий чанар муутай тэслүүр (дэд ангилал 1.6-д хамаарах маш бага мэдрэмтгий бодисууд) агуулсан хольц.
Зэрэглэл S: Осол, гэмтэлд өртөх үед аюул учруулах чадвар нь нэмэгддэг боловч түүнийг агуулж буй сав, баглаа боодол нь хязгаарладаг, мөн сав, баглаа боодол нь галд шатах үед үүссэн тэсрэлт, цохилтын хүч нь хязгаарлагдмал, 5 метрийн дотор хүний биед аюул учруулдаггүй, мөн сав, баглаа боодол нь түүний аюулыг маш сайн хязгаарладаг бодис буюу хольц.
Тэсрэмтгий бодисын төрөл, шинж чанарыг тэсрэлтээс үүсэх аюулын төрөл, түвшинтэй хамааруулан ангилсан ангиллыг  2–р хүснэгтэд харуулав.
Тэсрэмтгий бодисын ангилал
2-р хүснэгт
Зэрэглэл
Тэсрэх аюулын төрөл
1.1
Онцгой тэсрэмтгий
1.2
Цохилтын хүч үүсгэх аюултай
1.3
Галын болон бага хэмжээгээр тэсэрч, цохилтын хүч үүсгэх аюултай
1.4
Бага хэмжээтэй галын болон тарааж цацах аюултай
1.5
Өдөөлтийн дараа онцгой тэсрэмтгий
1.6
Өдөөлтийн дараа тэсрэмтгий
A
1.1A
B
1.1B
1.2B
1.4B
C
1.1C
1.2C
1.3C
1.4C
D
1.1D
1.2D
1.4D
1.5D
E
1.1E
1.2E
1.4E
F
1.1F
1.2F
1.3F
1.4F
G
1.1G
1.2G
1.3G
1.4G
H
1.2H
1.3H
J
1.1J
1.2J
1.3J
K
1.2K
1.3K
L
1.1L
1.2L
1.3L
N
1.6N
S
1.4S
5.5.  Нэр томъёо
Анхдагч тэсрэмтгий бодис -
1.      Дулааны үйлчлэл, үрэлтэд онцгой мэдрэмтгий эсвэл хоёрдогч тэсрэгч тэсрэмтгий бодис, хольцын өдөөгч үүсвэр болох боломжтой бодис
2.      Тэсрэх бодис, тэслүүрээс бүрдэх хольцыг хэлнэ.
Пиротехникийн бодисаяндаа экзотермийн урвалд орон,  тэсрэлтгүйгээр дулаан, гал, авиа, утаа эсвэл эдгээрийн цогцыг үзүүлбэр маягаар гаргах зориулалттай бодис
Тэсрэлтийг эрчимжүүлэх бодис – дүрсхийн шатдаг бодис
Хамгаалалтын бодис – Ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн хэвийн нөхцөлд аюул ослоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тэсрэмтгий хольцод нэмсэн нэмэлт бодис
Хоёрдогч тэсрэгч  тэсрэмтгий бодисанхдагч тэсрэмтгий бодисын өдөөлт тэсрэлтээр идэвхижин тэсрэлт өгдөг бодис, хольц.
6. ШАТАМХАЙ БОДИС
6.1. Шатамхай  шинж чанартай бодисонд тавигдах ерөнхий шалгуур үзүүлэлтүүд
Энэхүү шатамхай бодисын ангиллын шалгуур үзүүлэлтүүдийг “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар”, түүний дагалдах боть болох “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Туршилт, шалгуурын гарын авлага” –аас ашигласан болно.
6.2. Шатамхай бодисын ангилал
Шатамхай бодисыг  доорхи 9 дэд ангилалд  хуваана. Үүнд:
a.      Шатамхай хий (дэд ангилал 2.1.1)
б.   Шатамхай аэрозоль (дэд ангилал 2.1.2)
в.   Шатамхий шингэн (дэд ангилал 3.1)
г.   Сулруулсан шингэн тэсрэх бодис (дэд ангилал 3.2)
д.   Шатамхай хатуу бодис. Шатамхай хатуу бодист:
1/  Шатамхай хатуу бодис (хялбар шатамхай хатуу бодис болон
үрэлтийн улмаас хялбархан шатдаг хатуу бодис) (дэд ангилал
4.1.1)
2/  Өөрөө идэвхиждэг шатамхай хатуу бодис (дэд ангилал 4.1.2)
3/  Сулруулсан хатуу тэсрэмтгий бодис (дэд ангилал 4.1.3)
4/  Агаарт өөрөө шатдаг, пирофор бодис болон өөрөө халдаг бодис
(дэд ангилал 4.2)
5/  Норвол шатамхай бодис (дэд ангилал 4.3)
6.3. Шатамхай бодисын тодорхойлолт
Шатамхай  хий (дэд ангилал 2.1.1) – 200 С-ийн температур, 101,3 кПа-ийн ердийн даралтанд агаартай харилцан үйлчилснээр гал авалцдаг хий.
Шатамхай аэрозол (дэд ангилал 2.1.2) - энэхүү дэд ангилалд шахсан болон шингэрүүлсэн  хий,  шингэнд уусгасан хий, эсвэл өтгөн зуурмаг, нунтагтай хольсон болон холиогүй хийг даралтаар шахаж савласан, нийт жингийн 45%-иас багагүй нь шатамхай материал агуулсан, агуулсан  зүйлээ хатуу, шингэн, нунтаг, зуурмаг хэлбэрээр эсвэл хий хэлбэрээр цацах төхөөрөмж бүхий, нэг удаагийн хэрэглээтэй металл, хуванцар, шилээр хийгдсэн сав багтана.
Дээр дурьдсан шатамхай материал гэдэгт шатамхай хий, шатамхай шингэн, шатамхай хатуу бодис болон эдгээрийн холимог орно.
Шатамхай шингэн (дэд ангилал 3.1)  – 930 С-ээс дээшгүй температурт гал авалцдаг шингэн.
Сулруулсан шингэн тэсрэх бодис (дэд ангилал 3.2)  - шатамхай бодисыг ус болон ямар нэг  шингэнд уусгаж эсвэл хольж, нэг төрлийн хольц үүсгэн шатамхай чанарыг нь бууруулсан  шингэн.
Шатамхай  хатуу бодис (дэд ангилал 4.1.1 1)  – хялбар шатдаг эсвэл үрэлтийн улмаас өөрөө шатдаг эсвэл шатаалтыг тэтгэдэг хатуу бодис.
Өөрөө идэвхждэг шатамхай хатуу бодис (дэд ангилал 4.1.2)  – Хүчилтөрөгчийн (агаарын) оролцоогүйгээр экзотермийн эрчимтэй задралд ордог,  дулаанд тэсвэргүй бодисууд энэ дэд ангилалд орно. Уг дэд ангилалд тэсрэмтгий бодис болон органик хэт исэл, исэлдүүлэгч бодисууд хамаарахгүй.
1/  750С болон түүнээс бага температурт 50 кг бодис дээр туршилт явуулахад өөрөө шатдаг бодис
2/  Задралын дулаан нь 300 Дж/г-аас их бодис
Сулруулсан хатуу тэсрэх бодис (дэд ангилал 4.1.3)
Сулруулсан хатуу тэсрэх бодисонд доорхи төрлийн бодис орно. Үүнд:
1/  тэсрэмтгий шинж чанарыг бууруулсан бодис;
2/ мэдрэмтгий шинж чанарыг бууруулснаар цохилтын хүч, гал, утаа, дулааны
болон дуу чимээ ялгаруулдаггүй бодис;
3/ исэлдүүлэгч болон өөрөө урвалд орох шинж чанаргүй бодисууд эсвэл
4/ тэсрэмтгий бодисыг ус, спирт болон бусад бодисоор шингэрүүлж, норгон нэг төрлийн хольц үүсгэн тэсрэмтгий шинж чанарыг бууруулсан бодис, хольц эсвэл
5/ доорхи төрлийн бодисууд:
·        5-терт-бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилол (UN 2956);
·        2-бромо-2-нитропропан-1,2-диол (UN 3241);
·        Азодикарбонамид (UN 3242);
·        Изо-сорбид-5-мононитрат (UN 3251) зэрэг бодис орно.
Агаарт өөрөө шатдаг бодис (дэд ангилал 4.2)
Агаарт шатдаг бодисонд:
1/  Хатуу нунтаг төлөвт байгаа бодисыг шатамхай бус гадаргуу дээр 5 минутын турш байлгах эсвэл 1 метрийн өндрөөс асгахад өөрөө гал авалцдаг бодис (6 туршилтын 1-ээс илүү тохиолдолд)
2/  5 мл шингэн бодисыг:
- идэвхигүй нунтаг хатуу бодис агуулсан идэвхигүй сав руу гоожуулахад  агаарт 5 минутын дотор гал авалцдаг бодис (6 туршилтын 1-ээс илүү тохиолдолд)
- 25°C-ын температурт хуурай шүүлтүүрийн цаасан дээр асгахад шүүлтүүрийн цаас 5 минутанд шатах буюу нүүрсждэг бодис (6 туршилтын 1-ээс илүү тохиолдолд)
3/  100 мм тал бүхий шоо дөрвөлжин хэлбэртэй бодисыг 1400С хүртэл халаахад эсвэл  24 цагийн хугацаанд  600С-аар температурыг нэмэгдүүлэхэд өөрөө шатдаг бодис.
Норвол шатамхай бодис (дэд ангилал 4.3)
Устай харилцан үйлчилж шатамхай хий ялгаруулдаг бодис энэ дэд ангилалд хамаарна. Энэхүү ангилалд :
1/  ердийн температурт устай урвалд орон агаарт идэвхтэй шатдаг хий ялгаруулдаг
2/  устай харилцан үйлчилж нэг цагт 1 кг бодисоос 1л хий ялгаруулдаг бодис орно.
6.4. Нэр томьёо
Ноцох цэг – шатамхай шингэнээс ялгарсан уур агаарт шатамхай хольц үүсгэж шатах хамгийн бага температур.
Сулруулагч бодис - ангилал 1, дэд ангилал 4.1.2 ба 5.2 –д хамаарах бодистой хольж аюултай шинж чанарыг бууруулдаг бодис
Шатамхай чанарагаарт 200С-ийн температур, 101.3 кПа абсолют даралтанд бодисын шатах боломж
Шатах  хязгаар – шатамхай хий эсвэл уурыг агаартай  харьцуулсан харьцаа. Жишээлбэл: Тухайн шатамхай бодис агаар их байвал агаар тэнд бага байх бөгөөд энэ нь шаталт явагдах боломжтой гэж ойлгоно.
Шатамхай уур – шингэн болон хатуу бодисын хийн төлөвт орших хэлбэр бөгөөд энэ уур нь шатамхай.


Шатамхай бодисын ангилал
3-р хүснэгт
Зэрэглэл
2.1.1
Шатамхай
хий
2.1.2
Шатамхай аэрозоль
3.1
Шатамхай шингэн
3.2
Сулруул-
сан шин-
гэн тэсрэх бодис
4.1.1
Шатамхай хатуу бодис
4.1.2
Өөрөө идэвхж-дэг шатам-хай хатуу бодис
4.1.3
Сулруулсан хатуу тэсрэх бодис
4.2
Агаарт өөрөө шатамхай
4.3
Норговол шатамхай
A
Агаарт ≤13%  /эзлэхүүн/  үед шатдаг эсвэл шатах хязгаар нь агаарт ≥12%
>100кПа  даралтад шахсан, шатамхай бүрэлдэхүүн нь ≥45% /масс/, шингэрүүлсэн хий, даралтаар уусгасан хий агуулсан хольц
Ноцох цэг /битүү саванд / <230С ба буцлах температур нь ≤350С
НҮБ-ын I бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын II бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
4.1.2А
НҮБ-ын I бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын I бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын I бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
B
А зэрэглэлд зааснаас бусад шатах хязгаартай
Ноцох цэг /битүү саванд / <230С ба буцлах температур нь >350С
НҮБ-ын II бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын III бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
4.1.2B
НҮБ-ын II бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын II бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын II бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
C
Ноцох цэг /битүү саванд / ≥230С ба буцлах температур нь ≤600С
НҮБ-ын III бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
4.1.2C
НҮБ-ын III бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын III бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
НҮБ-ын III бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
D
Ноцох цэг /битүү саванд / >600С ба буцлах температур нь ≤930С
4.1.2D
E
4.1.2E
F
4.1.2F
G
4.1.2G


7. ИСЭЛДҮҮЛЭГЧ БОДИС
7.1. Исэлдүүлэгч  шинж чанартай бодисонд тавигдах ерөнхий шалгуур үзүүлэлт
Энэхүү исэлдүүлэгч бодисын ангиллын шалгуур үзүүлэлтийг “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар”, түүний дагалдах боть болох “НҮБ-ын аюултай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Туршилт, шалгуурын гарын авлага” –аас ашигласан болно.
7.2. Исэлдүүлэгч бодис
Исэлдүүлэгч хий – хүчилтөрөгч ялгаруулан  агаараас илүүтэйгээр гал авалцуулах, эсвэл бусад материалын  шаталтыг өдөөх чадвартай хий.
Исэлдүүлэгч шингэн – өөрөө шатамхай бус боловч ихэвчлэн хүчилтөрөгч ялгаруулах замаар гал авалцуулах, эсвэл бусад материалын шаталтыг өдөөх чадвартай шингэн.
Исэлдүүлэгч хатуу бодис – өөрөө шатамхай бус боловч ихэвчлэн хүчилтөрөгч ялгаруулах замаар гал авалцуулах, эсвэл бусад материалын шаталтыг өдөөх чадвартай хатуу бодис.
Органик хэт исэл - нэг, эсвэл хоёр устөрөгчийн атом нь органик радикалаар халагдсан устөрөгчийн  хэт  ислийн  уламжлал  гэж  үзэж  болох,
-0-0- гэсэн хоёр валенттай  бүлэг  агуулсан шингэн, эсвэл хатуу төлөвт байдаг органик бодисуудыг хэлнэ. Органик хэт исэл гэсэн нэр томьёонд органик хэт ислүүдийн хольцыг хамруулдаг. Органик хэт ислүүд нь аяндаа хурдсан экзотермийн задралд ордог дулаанд тогтворгүй бодис буюу хольц байх бөгөөд эдгээр нь доор дурьдсан шинж чанаруудын нэг эсвэл хэд хэдийг агуулсан байж болно. Үүнд:
a) задрахдаа тэсрэлт үүсгэдэг;
б) хурдан шатдаг;
в) доргилт, эсвэл үрэлтэнд мэдрэмтгий;
г) бусад бодистой аюул үүсгэх урвалд орох  чадвартай;
7.3. Исэлдүүлэгч бодисын ангилал
Исэлдүүлэгч бодисыг дараахь байдлаар ангилна. Үүнд:
·        Органик хэт ислээс бусад исэлдүүлэгч бодис
·        Органик хэт исэл
Исэлдүүлэгч бодисыг 3 дэд ангилалд хувааж, тэдгээрийг учруулах аюулын хэмжээгээр нь зэрэглэл тогтооно.
Дэд ангилал 5.1.1-д исэлдүүлэгч шингэн болон хатуу бодис, 5.1.2-д исэлдүүлэгч хий, 5.2-т органик хэт ислийг хамааруулна.
Исэлдүүлэгч бодисын ангилал
4-р хүснэгт
Аюулын зэрэглэл
Исэлдүүлэгч бодисын төрөл
Исэлдүүлэгч /шингэн болон хатуу бодис/
5.1.1
Исэлдүүлэгч хий[1]
5.1.2
Органик хэт исэл
5.2
A
НҮБ-ын I бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
Агаараас илүү шаталтыг тэтгэдэг
5.2А
B
НҮБ-ын II бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
5.2B
C
НҮБ-ын III бүлгийн савалгааны ангилалд хамаарах бодис
5.2C
D
5.2D
E
5.2E
F
5.2F
G
5.2G
8. ИДЭМХИЙ БОДИС
8.1. Идэмхий бодисын ангилал
Идэмхий шинж чанартай бодисыг доорхи 3 дэд ангилалд хуваана. Үүнд:
Дэд ангилал 8.1 – Металлийг зэврүүлдэгч
Дэд ангилал 8.2 – Арьс гэмтээгч
Дэд ангилал 8.3 – Нүд гэмтээгч
Металлийг зэврүүлэгч бодис – химийн урвалын нөлөөгөөр  металлыг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр гэмтээдэг эсвэл бүр устгадаг  бодис буюу хольцыг хэлнэ. Ган болон хөнгөнцагаан гадаргууг туршилтын нөхцөл 550С-д жилд 6.25 мм-ээс дээш хэмжээгээр зэврүүлж байвал металл эврүүлэгч бодис гэж үзнэ.
.
Арьс өрөвсүүлэгч бодисонд:
1.      рН нь ≤ 2 эсвэл ≥ 11.5  эсвэл
2.      1 цагаас их, 4 цагаас бага хугацаагаар арьстай шүргэлцэхэд арьсанд ноцтой, үл сэргээгдэх гэмтэл үзүүлдэг бодис орно.
Арьсны идэгдэлт – арьсанд учирсан үл сэргээгдэх гэмтэл бөгөөд өөрөөр хэлвэл 4 цагаас илүүгүй хугацаагаар үйлчилсэн туршилтын дүнд арьсны гүн рүү орсон илэрхий үхжилийг үүсгэхийг хэлнэ.
Арьсны цочролт - 4 цагаас илүүгүй хугацаагаар үйлчилсэн туршилтаар арьсанд  үүссэн нөхөн төлжих гэмтэл.
Нүд өрөвсүүлэгч  бодисонд:
  1. рН нь ≤ 2 эсвэл ≥ 11.5  эсвэл
  2. Драйзийн хэмжээ (Draize scope) нь нүдэнд цагаа унахад ≥ 3,  нүдний солонгон бүрхүүлийн өрөвсөлд ≥1.5
  3. Нүдний гадаад хэсэгтэй харилцан үйлчлэлсэнээс хойш 21 өдрийн туршид харааг бүрэн сэргээгдэхгүйгээр гэмтээгч бодис
Нүдний ноцтой гэмтэл – нүдний эдийн гэмтэл буюу ноцтой харааны муудалт болно. Хараа муудалт гэж нүдний гадаад хэсэгтэй харилцан үйлчлэлсэнээс хойш 21 өдрийн туршид хараа бүрэн сэргээгдэхгүй байхыг хэлнэ.
Нүдний цочрол – туршилтын бодис нүдний гадаад гадаргуутай харилцан үйлчлэлцснээс хойш хараа нэг өдрийн хугацаанд бүрэн сэргээгдэхгүй байхыг хэлнэ.
Идэмхий бодисын ангилал
5-р хүснэгт
Аюулын зэрэглэл
Идэмхий бодисын төрөл
Металл зэврүүлэгч
8.1
Арьс өрөвсүүлэгч
8.2
Нүд өрөвсүүлэгч
8.3
A
рН≤ 2 эсвэл рН≥ 11.5;
металлын гадар-гууг жилд 6.25мм-ээс дээш хэмжээ-тэй зэврүүлдэг
рН≤ 2 эсвэл рН≥ 11.5;
3 минутаас ихгүй хугацаагаар харил-цан үйлчлэхэд 1 цагийн туршид үл сэргээгдэх гэмтэл учруулдаг
рН≤ 2 эсвэл рН≥ 11.5;
үл сэргээгдэх нө-лөөлөл үзүүлдэг,
B
3 минутаас их 1 цагаас бага хуга-цаагаар харилцан үйлчлэхэд 14 хоно-гийн туршид үл сэргээгдэх гэмтэл учруулдаг
C
1 их 4 цагаас бага хугацаагаар харил-цан үйлчлэхэд 14 цагийн туршид үл сэргээгдэх гэмтэл учруулдаг
9. ХОРТОЙ БОДИС
9.1. Хортой бодисын ангилал
Хортой химийн бодисыг доорхи дэд ангилалд хуваана. Үүнд:
Дэд ангилал 6.1 – Онцгой хортой
Дэд ангилал 6.3 – Арьс өрөвсүүлэгч
Дэд ангилал 6.4 – Нүд өрөвсүүлэгч
Дэд ангилал 6.5 – Харшил өдөөгч
Дэд ангилал 6.6 – Үр удамд нөлөөлөгч
Дэд ангилал 6.7 – Хавдар үүсгэгч
Дэд ангилал 6.8 – Нөхөн үржихүй /өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөгч
Дэд ангилал 6.9 – Тодорхой эрхтэн системийг хордуулагч
9.2. Онцгой хортой бодис
Онцгой хортой бодис – нэг тунг нэг удаа эсвэл  хэд хэдэн тунг 24 цагийн туршид уух болон арьсаар , аль эсвэл 4 цагийн турш амьсгалах замаар биед орсны дараа хурц хордлого өгч, хортой үр дагавар үүсгэдэг бодис.
Онцгой хортой бодисын түвшин
1.      Амаар болон арьсаар                                LD50 нь ≤5000мг/кг(биеийн жин)
2.      Амаар болон арьсаар                                LD50 нь≤2000мг/кг(биеийн жин)
ба үхэлд хүргэх болон бусад
клиник шинж тэмдэг илрэх
3.      Амьсгалын замаар (хий)                            LC50 нь агаарт ≤5000 ppm
4.      Амьсгалын замаар (уур)                            LC50 нь агаарт ≤20 мг/л
5.      Амьсгалын замаар (тоос, манан)            LC50 нь агаарт ≤5 мг/л
9.3. Арьс өрөвсүүлэгч
Улайж, цэврүү үүсэх Драйзийн хэмжээ (Draize scope) нь ≥ 1.5 .
9.4. Нүд өрөвсүүлэгч
Нүдэнд цагаа унах Драйзийн хэмжээ (Draize scope) нь ≥ 1, нүдний солонгон бүрхүүлийн өрөвсөл үүсэх   Драйзийн хэмжээ (Draize scope) нь ≥ 2.
9.5. Харшил өдөөгч
Харшил өдөөгч бодис нь амьсгалын замын эрхтэн систем болон арьсанд харшил өгнө.
Амьсгалын харшил – химийн аливаа бодисыг амьсгалсны дараа амьсгалын замын хэт мэдрэгшил өгөх.
Арьсны харшил – арьстай харилцан үйлчилсний дараа харшлийн урвал өгөх.
9.6. Үр удамд нөлөөлөгч
Үр удамд нөлөөлөгч бодис- үр хөврөлийн эсэд удам дамжин хувьсал, өөрчлөлт оруулдаг химийн бодис. In vitro нөхцөлд генийн өөрчлөлт/генийн хордлого дээр болон in vivo нөхцөлд сүүн тэжээлтний бие махбодын эсэд тавьсан туршилтын үр дүнг үндэслэн бодис ба хольцыг энэ ангилалд хамруулж ангилна.
9.7. Хавдар үүсгэгч
Хавдар үүсгэгч- хорт хавдар үүсгэдэг, эсвэл түүний тархалтыг нэмэгдүүлдэг бодис, хольц.
9.8. Нөхөн үржихүй /өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөгч
Нөхөн үржихүйн хордлого нь нөхөн үржихүйн эрхтний үйл ажиллагаа болон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хүний урагшилд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, мөн түүнчлэн удам угсааны хөгжлийн хордлого зэргийг багтаана.
Нөхөн үржихүй / өсөлт хөгжилтөнд нөлөөгч бодис нь дараахь 2 төрлийн сөрөг нөлөөллийг үзүүлнэ. Үүнд:
·        Нөхөн үржихүйн чадвар, эсвэл чадавхид үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл;
·        Үр хөврөлийн хөгжилд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл.
9.9. Тодорхой эрхтэн системийг хордуулагч
Тодорхой эрхтэн системийг хордуулагч бодисыг:
-         1 удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг
-         хэд хэдэн удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг гэж хуваана.
Нэг удаагийн нөлөөлөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис – 1 удаагийн нөлөөллийн үр дүнд тодорхой эрхтний аль нэгэнд үхлийн бус тогтолцооны хордлого өгдөг бодис. Энэ хордлогын нөлөөгөөр эрхтнийг, цаашилбал организмын үйл ажиллагааг сэргээгдэх, эсвэл үл сэргээгдэхээр гэмтээж болно.
Хэд хэдэн удаагийн нөлөөлөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис -хэд хэдэн удаагийн үйлчлэлээр онцгой өртөмтгий эрхтэн/тогтолцоонд хорт нөлөө учруулдаг бодис. Эрхтэн системийн үйл ажиллагаа хэсэг хугацааны дараа сэргээгдэх эсвэл сэргээгдэхгүйгээр гэмтээж болно.
9.10. Нэр томъёо
Драйзийн хэмжээ (Draize scope) – амьтан дээр хийсэн 3 туршилтын 2-т  арьсны цочрол үүсгэж байгаа хэмжээ.
LC50 (үхлийн дундаж концентраци) – тодорхой тооны амьтан дээр хийсэн туршилтаар хордуулснаас хойш тодорхой хугацаанд туршилтанд орсон амьтны 50% нь үхэлд хүрсэн нэг удаагийн концентраци
LD50 (үхлийн дундаж тун) – тодорхой тооны амьтан дээр хийсэн туршилтаар амаар болон арьсаар хордуулснаас хойш тодорхой хугацаанд туршилтанд орсон амьтны 50% нь үхэлд хүрсэн нэг удаагийн тун.


Хортой бодисын ангилал
6-р хүснэгт
Зэрэг-лэл
Хортой бодисын төрөл
Онцгой хортой
6.1
Арьс өрөвсүү-лэгч
6.3
Нүд өрөвсүүлэгч
6.4
Харшил өдөөгч (арьс болон амьсга-лын зам)
6.5
Үр удамд нөлөө-лөгч
6.6
Хавдар үүсгэгч
6.7
Нөхөн үржихүй/ өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөгч
6.8
Тодорхой эрхтэн системийг хордуулагч
6.9
Амаар
LD50, мг/кг (бие. жин)
Арьсаар
LD50, мг/кг (бие. жин)
Хий
LC50, ppm (агаар)
Уур
LC50,
мг/л
(агаар)
Тоос
/манан,
LC50, мг/л
(агаар)
A
5
50
100
0.5
0.05
2.3 ≤ Дрейзийн хэмжээ≤ 4  эсвэл,
өртөлтөөс хойш 14 хоногийн хугацаанд арьсанд үүссэн шарх  эдгэрэхгүй байх
Нүдэнд цагаа унах 1≤ Дрейзийн хэмжээ <3;
Нүдний солонгон бүрхүүлийн өрөвсөл үүсэх   1≤ Дрейзийн хэмжээ < 1.5;
Нүд улайх Драйзийн хэмжээ ≥ 2,
цэврүү үүсэх
Драйзийн хэмжээ≥ 2
Амьсгалын замаар өртөхөд хүн болон амьтны амьсгалын эрхтэнд харшил өгдөг
Удамшилд болон үр хөврөлд  нөлөөлөх чадвартай
Хавдар үүсгэдэг болон үүсгэх магад-лалтай
Хүний нөхөн үржихүйн системд нөлөөлдөг болон хордуулах нөлөөлөх  магадлалтай
Тодорхой эрхтэнд үхлийн бус тогтолцооны хордлого өгдөг
B
50
200
500
2.0
0.5
1.5≤ Дрейзийн хэмжээ <2.3
Арьсаар хүрэлцэ-хэд хүн болон амьтны арьсанд харшил өгдөг
Үр хөврөлд нөлөөлөх магадлал-тай
Хавдар үүсгэж болзош-гүй
Нөхөн үржихүйн системд нөлөөлж болзошгүй
Тодорхой эрхтэнд үх-лийн бус тог-толцооны хордлого өгч болзошгүй
C
300
1000
2500
10
1.0
Хөхний сүүгээр дамжиж нөлөө-лөл үзүүлнэ
D
2000
2000
5000
20
5
E
5000


10. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ХОРТОЙ БОДИС
10.1. Байгаль орчинд хортой бодисын ангилал
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлаар нь химийн бодисыг доорхи дэд ангилалд хуваана. Үүнд:
1.      Усны амьд организмд хортой бодис (дэд анги 9.1)
2.      Хөрсний амьд организмд хортой бодис (дэд анги 9.2)
3.      Сээр нуруутан амьтанд хортой бодис (дэд анги 9.3)
4.      Сээр нуруугүй амьтанд хортой бодис (дэд анги 9.4)
10.2. Усны амьд организмд хортой бодис
1/ Загасанд (96 цаг) :  LD50 ≤ 100 мг/л
Нялцгай биетэнд (48/96 цаг) :  EC50 ≤ 100 мг/л
Замагт (72/96 цаг) :  EC50 ≤ 100 мг/л
2/ загас, нялцгай биетэн, усны ургамалд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй
концентраци (МНҮК) нь  ≤ 1 мг/л
3/ МНҮК нь тогтоогдоогүй боловч удаан задардаг, био хуримтлал үүсгэдэг
10.3. Хөрсний амьд организмд хортой бодис
1/ Ургамал болон хөрсний сээр нуруугүй амьтанд: EC50 ≤ 100 мг/кг(хуурай хөрсний жин)
2/ микро организмын исэлдэх болон азотжих процессыг 25% бууруулдаг
10.4. Сээр нуруутан амьтанд хортой бодис
1/ Шувуу болон сээр нуруутанд: LD50 ≤ 2000 мг/кг(биеийн жин) эсвэл LC50 ≤ 5000 ppm
2/ Шувуу болон сээр нуруутанд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (ЗДХ) ≤ 100 ppm
10.5. Сээр нуруугүй амьтанд хортой бодис
Амаар болон арьсаар хүрэлцэх үед: LD50 ≤ 25 мкг/сээр нуруугүй амьтан
10.6. Нэр томъёо
Био хуримтлал- Био концентрацийн үзүүлэлт (БКҮ) нь  ≤500 эсвэл БКҮ нь тогтоогдоогүй боловч Log KOW ≥4
KOWбодисын октанолд уусах чанарыг усанд уусах чанарт харьцуулсан харьцаа
EC50 – Усны организмын 50%-д сөрөг нөлөө үзүүлж, өсөлт хөгжилтийг бууруулдаг тухайн бодисын  усан дахь концентраци
МНҮК- тухайн бодисын хүн болон амьтанд биологийн ямар нэг нөлөө үзүүлэхгүй байх дээд концентраци. Энэ хэмжээнээс дээш гарсан тохиолдолд биологийн нөлөөлөл үзүүлнэ.
Удаан задардаг бодис
Усанд:
1/ тухайн бодисыг уусгасан уусмал 28 хоногийн дараа бичил биетний биед орох
2/  уусмалд ууссан органик нүүрстөрөгчийг 70% бууруулдаг
3/ уусмал дахь тухайн бодис бүрэн задрах үед буурах хүчилтөрөгчийн хэмжээг хамгийн их гэж үзвэл, түүний 60%-тай тэнцэх хэмжээний хүчилтөрөгч буурдаг
4/  уусмал дахь тухайн бодис бүрэн задрах үед үүсэх нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг хамгийн их гэж үзвэл, түүний 60%-тай тэнцэх хэмжээний нүүрсхүчлийн хий үүсгэдэг
5/ уусмал дахь тухайн бодис бүрэн задрах үед үүсэх нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг хамгийн их гэж үзвэл, түүний 60% нь үүсэх
6/ БХХТ-ийг ХХХТ-д харьцуулсан харьцаа ≥ 0.5:1
7/ 28 хоногт усан орчинд 70%-иас бага хэсэг нь биологийн болон биологийн бус задралаар задардаг
БХХТ (биологийн хэрэгцээт хүчилтөргөч) – 5 хоногийн туршид усан дахь бодис бичил биетнээр исэлдэхэд зарцуулагдах хүчилтөрөгчийн хэмжээ, нэгж нь [мгО/мгБодис]
ХХХТ (химийн хэрэгцээт хүчилтөргөч) – усан дахь тухайн бодисыг исэлдүүлэхэд шаардагдах хүчилтөрөгчийн хэмжээ бөгөөд энэ нь калийн перманганат эсвэл калийн дихроматыг исэлдүүлэхэд зарцуулагдах хүчилтөрөгийн хэмжээтэй тэнцүү. Нэгж нь  [мгО/мгБодис]
Хурц хордлого – загасанд 96 цагийн LD50, нялцгай биетэнд 48, 96 цагийн EC50, замганд 72, 96 цагийн EC50-ийн хамгийн доод хэмжээ, (нэгж нь [мг бодис/л ус])
Архаг хордлого – загас, нялцгай биетэн, замагт мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй  концентрацийн (МНҮК) хамгийн доод хэмжээ, (нэгж нь [мг бодис/л ус])
Хөрсний амьд организмд хортой  хэмжээ – ургамал болон хөрсний сээр нуруугүй амьтанд 14 хоногийн өртөлтийн дараахь  EC50-ийн хэмжээ эсвэл хөрсний бичил биетний оролцоотойгоор исэлдэх, азотжих процесс 25% хүртэл хэмжээгээр буурах хамгийн бага хэмжээ (нэгж нь [мг бодис/кг хуурай хөрс])
DT50хөрсөнд тухайн бодисын конценцентраци  50% хүртэл буурах хугацаа
Сээр нуруугүй амьтанд хортой хэмжээ – өртөлтөөс хойш 48 цагийн дараахь  LD50 –ийн хамгийн бага хэмжээ [мкг бодис/сээр нуруугүй амьтан])
Байгаль орчинд хортой бодисуудын ангилал
7-р хүснэгт
Зэрэг-лэл
Байгаль орчинд аюултай бодисын төрөл
Усны амьд организмд хортой
9.1
Хөрсний амьд организмд хортой
9.2
Сээр нуруутан амьтанд  хортой
9.3
Сээр нуруугүй амьтанд хортой
9.4
A
Онцгой хортой ≤1 мг/л
Хөрсний амьд организмд хортой  ≤1 мг/кг
<LD50 нь 50 мг/кг(биеийн жин) эсвэл
LC50 (хоол тэжээлээр) ≤ 500 мг/кг(хүнс)
Сээр нуруугүй амьтанд хортой ≤2мкг/зөгий
B
1.0<Онцгой хортой ≤10 мг/л ба удаан задардаг ба био хуримтлал үүсгэдэг;
(МНҮК >1.0мг/л)
50 < LD50 ≤ 500 мг/кг(биеийн жин) эсвэл
500 < LC50 (хоол тэжээлээр) ≤ 1000 мг/кг(хүнс)
2< Сээр нуруугүй амьтанд хортой <11мкг/зөгий
C
10.0<Онцгой хортой ≤100 мг/л ба удаан задардаг ба био хуримтлал үүсгэдэг;
(МНҮК >1.0мг/л)
10<Хөрсний амьд организмд хортой  ≤100мг/кг ба
Хөрсний DT50>30 өдөр
500 < LC50 (хоол тэжээлээр) ≤ 2000 мг/кг(хүнс) эсвэл
1000 < LC50 (хоол тэжээлээр) ≤ 5000 мг/кг(хүнс) эсвэл
буюу хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 100 ppm-ээс бага байх, 9.3А болон 9.3В-ийн шалгуурт орохгүй байх
11≤ Сээр нуруугүй амьтанд хортой <25мкг/зөгий
D
1.0<Онцгой хортой ≤100 мг/л ба дээрх 2 зэрэглэлд хамаарахгүй;
Тогтвортой биш,  био хуримтлал үүсгэдэггүй;
Буюу амьд орга-низмыг хөнөөх чадвартай ба дээрх A,B,C зэрэглэлд хамаарахгүй;
10<Хөрсний амьд организмд хортой  ≤100мг/кг ба
Хөрсний DT50>30 өдөр

 

Хавсралтын дугаар:
хавсралт
Хавсралтын нэр:
Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллын жагсаалт
Хавсaргах файл:
28771.doc
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл
мэндийн сайдын 2008 оны дугаар
хамтарсан  тушаалын  4 дүгээр хавсралт
Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллын жагсаалт
1. Шатамхай хий (өөр төрлийн аюул үзүүлэхгүй)
Олон улсын нэршил
Монгол нэр
Химийн томъёо
CAS дугаар
НҮБ –ын дугаар
Хортой болон аюултай бодисын ангилал
1
1-Butene (butylene)
Бутилен, бутен-1
C4 H8
25167-67-3
1012
2.1.1A
2
1-Propene, 2-methyl- (isobutene)
2-метил пропин-1
( изобутилен)
CH3CH2=C-CH3
115-11-7
1055
2.1.1A
3
Butane
Бутан
C4H10
106-97-8
1011
2.1.1A
4
Cyclopropane
Циклопропан
C3H6
75-19-4
1027
2.1.1A
5
Deuterium
Дейтерий
D2
7782-39-0
1957
2.1.1A
6
Ethane
Этан
C2H6
74-84-0
1035
2.1.1A
7
Ethane, 1-chloro-1,1difluoro-
1-хлор 1,1-дифтор этан
C2-H3-Cl-F2
75-68-3
2517
2.1.1A
8
Ethane, 1,1-difluoro- (Refrigerant gas R152A)
1,1-дифтор этан (Хөргөлтийн хий R152A)
F2 – HC – CH3
75-37-6
1030
2.1.1A
9
Ethane, 1,1,1-trifluoro- (Refrigerant gas R143A)
1,1,1-трифтор этан (Хөргөлтийн хий R143A)
C2H3F3
420-46-2
2035
2.1.1A
10
Ethene (ethylene)
Этилен (этен)
CH2=CH2
74-85-1
1962
2.1.1A
11
Ethyne (acetylene)
Ацетилен, (этин)
CH≡CH
74-86-2
1001
2.1.1A
12
Hydrogen
Устөрөгч
H2
1333-74-0
1049
2.1.1A
13
LPG (liquefied petroleum gas)
Шингэрүүлсэн хийн түлш
C3H6-C3H6-C4H10 (хольц)
68476-85-7
1075
2.1.1A
14
Methane or natural gas (excluding refrigerated liquid methane or natural gas)
Метан ба байгалийн хий (хөргөж шингэрүүлсэн метан болон байгалийн хий орохгүй)
CH4
74-82-8
1971
2.1.1A
15
Methane, difluoro-
Дифтор метан
CH2F2
75-10-5
3252
2.1.1A
16
Methane, fluoro- (Refrigerant gas R41)
Фтор метан (Хөргөлтийн хий R41)
CH3F
593-53-3
2454
2.1.1A
17
Propane, 2-methyl- (isobutane)
2-метил пропан (изобутан)
CH3CH(CH3)2
75-28-5
1969
2.1.1A
18
Propane, 2,2-dimethyl- (neopentane)
2,2-диметил пропан
CH3C (CH3)2CH3
463-82-1
2044
2.1.1A
19
Propylene
Пропилен
C3H6
115-07-1
1077
2.1.1A
2. Исэлдүүлэгч, хоргүй хий
Олон улсын нэршил
Монгол нэр
Химийн томъёо
CAS дугаар
НҮБ –ын дугаар
Хортой болон аюултай бодисын ангилал
1
Carbon dioxide and oxygen mixture, compressed (>23% oxygen)
Нүүрсхүчлийн хий ба хүчилтөрөгчийн холимог, өндөр даралтад шахсан (хүчилтөрөгч>23%)
CO2+O2
8063-77-2
3261
5.1.2A
2
Oxygen
Хүчилтөрөгч
O2
7782-44-7
1072 ,  1073
5.1.2A
3. Исэлдүүлэгч, хортой хий
Олон улсын нэршил
Монгол нэр
Химийн томъёо
CAS дугаар
НҮБ –ын дугаар
Хортой болон аюултай бодисын ангилал
1
1,3-Butadiene
Бутандиен-1,3
H2C=CHCH=CH2
106-99-0
1010
2.1.1A, 6.4A, 6.6A, 6.7A, 6.8B, 6.9A, 9.1D
2
2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-(hexafluoro acetone)
Гексафтор ацетон, (1,1,1,3,3,3- Гексафтор пропанон-2)
CF3-CO-CF3
684-16-2
2420
6.1B, 6.8A, 6.9A, [8.2B], 8.3A
3
Ammonia, anhydrous
Аммиак, усгүй
NH3
7664-41-7
1005
2.1.1B, 6.1C, 8.2B, 8.3A, 9.1A
4
Ammonia, >50% aqueous solution
Аммиакийн усан уусмал, >50%
NH4OH
1336-21-6
3318
2.1.1B, 6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.3B
5
Ammonia, 35-50% aqueous solution
Аммиак усан уусмал, 35-50%
NH4OH
1336-21-6
2073
6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.3B
6
Borane, trichloro-
3 хлорт бор
BCl3
10294-34-5
1741
6.1C, 6.9A, 8.1A, [8.2C], 8.3A, 9.1D, 9.3C
7
Borane, trifluoro-
3 фторт бор
B F3
7637-07-2
1008
6.1A, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1D
8
Carbon monoxide
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (угаарын хий)
CO
630-08-0
1016
2.1.1A, 6.1C, 6.8A, 6.9A, 9.1D
9
Carbon oxide sulphide (carbonyl sulphide)
Нүүрстөрөгчийн оксидын сульфид (Карбонил сульфид)
O=C=S
463-58-1
2204
2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.9A, 9.1D
10
Chlorine
Хлор
Cl2
7782-50-5
1017
5.1.2A, 6.1A, 8.2A, 8.3A, 6.9A, 9.1A, 9.2A, 8.1A
11
Dinitrogen tetroxide [nitrogen dioxide]
Ди азотын дөрөвч исэл
(Азотын давхар исэл)
N2O4
(NO2)
10544-72-6 [10102-44-0]
1067
5.1.2A, 6.1A, 6.9A, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D
12
Dinitrogen tetroxide and nitric oxide mixture [nitrogen dioxide and nitric oxide mixture]
Ди азотын дөрөвч исэл ба азотын ислийн хольц
N2O4 + NO
63907-41-5
1975
5.1.2A, 6.1A, 6.9A, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D
13
Ethanamine, anhydrous (ethylamine)
Этанамин, усгүй (Этиламин)
C2H7N
75-04-7
1036
2.1.1A, 6.1C, 6.9A, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3B
14
Ethane, chloro- (chloroethane)
Хлорэтан
C2H5Cl
75-00-3
1037
2.1.1A, 6.4A, 6.5B, 6.7B, 6.8B, 9.1C, 9.2B,
15
Ethene, bromo- (vinyl bromide)
Бромт этен (Винил бромид)
C2H3Br
593-60-2
1085
2.1.1A, 6.1D, 6.4A, 6.6A, 6.7A, 6.9A, 9.3B
16
Ethene, chloro- (vinyl chloride)
Хлорт этен (Винил хлорид)
CH2 =CHCl
75-01-4
1086
2.1.1A, 6.1D, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.9A, 9.3B
17
Ethylene oxide and carbon dioxide mixture, >87% ethylene oxide
Этилен оксид ба нүүрсхүчлийн хийн холимог, (этилен оксид>87%)
C2H4O+ CO2
3300
2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.2D
18
Hydrogen sulphide
Хүхэрт устөрөгч
H2S
7783-06-4
1053
2.1.1A, 6.1B, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1A
19
Methanamine (methylamine)
Метиламин
CH3NH2
74-89-5
1061
2.1.1A, 6.1C, 6.8B, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.2D, 9.3B
20
Methanamine, N-methyl-, anhydrous (dimethylamine)
Диметиламин, усгүй
(CH3)2NH
124-40-3
1032
2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.9A, 9.1D
21
Methane, chloro- (methyl chloride)
Хлорметан (метилхлорид)
CH3Cl
74-87-3
1063
2.1.1A, 6.1D, 6.6B, 6.8B, 6.9A, 9.3C
22
Methane, oxybis (dimethyl ether)
Оксибис метан (диметилийн эфир)
(CH3)2O
115-10-6
1033
2.1.1A, 6.4A
23
Methanethiol (methyl mercaptan)
Метантиол, (метил меркаптан)
CH3SH
74-93-1
1064
2.1.1A, 6.1C, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A
24
Nitrous oxide
Азотын оксид (I)
(азотлог хий)
N2O
10024-97-2
1070
5.1.2A, 6.8B, 6.9B
25
Nitric oxide
Азотын оксид (II)
NO
10102-43-9
1660
5.1.2A, 6.1B, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A
26
Nitrosyl chloride
Нитрозил хлорид
O=N(Cl)
2696-92-6
1069
6.1A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.3A
27
Oxirane (ethylene oxide)
Оксиран (этилен оксид)
O=N(Cl)
75-21-8
1040
2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.2D
28
Phosgene
Фосген
CCl2O
75-44-5
1076
6.1A, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A
29
Silane
Силан
SiH
7803-62-5
2203
2.1.1A, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3C
30
Silane, tetrafluoro-
Тетрафтор силан
SiF4
7783-61-1
1859
6.1C, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.4A
31
Sulphur dioxide
Хүхрийн давхар исэл
SO2
7446-09-5
1079
6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.5A, 6.8B, 6.9A, 8.1A, 9.1A
32
Sulphuryl fluoride
Фторт сульфурил
SO2F2
2699-79-8
2191
6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 6.9A, 9.3B
33
Trimethylamine, anhydrous
Триметил амин, усгүй
(CH3)3N
75-50-3
1083
2.1.1A, 6.1C, 6.3A, 8.3A, 9.1D, 9.3B


4. Аюултай шинж чанаргүй даралтад савласан хий
Олон улсын нэршил
Монгол нэр
Химийн томъёо
CAS дугаар
НҮБ –ын дугаар
Хортой болон аюултай бодисын ангилал
1
1,1,1,2-Tetrafluoroethane (Refrigerant gas R134A)
1,1,1,2-тетрафтор этан
(Хөргөлтийн хий R41)
CH2FCF3
811-97-2
3159
Хоргүй
2
Argon
Аргон
Ar
7440-37-1
1006
Хоргүй
3
Carbon dioxide
Нүүрсхүчлийн хий
CO2
124-38-9
1013
Хоргүй
4
Chloropentafluoroethane (Refrigerant gas R115)
Хлорпентафтор этан (5 фторт хлор этан) (Хөргөлтийн хий R115)
C2ClF5
76-15-3
1020
Хоргүй
5
Compressed air
Шахсан агаар
1002
Хоргүй
6
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-
(Refrigerant gas R114)
1,2-дихлор 1,1,2,2-тетрафтор этан
(Хөргөлтийн хий R114)
ClF2CCF2Cl
76-14-2
1958
Хоргүй
7
Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-
(Refrigerant gas 124)
2-хлор 1,1,1,2-тетрафтор этан (Хөргөлтийн хий R41)
CHClF-CF3
2837-89-0
1021
Хоргүй
8
Ethane, hexafluoro- (Refrigerant gas R116)
Гексафтор этан (Хөргөлтийн хий R116)
CF3CF3
76-16-4
2193
Хоргүй
9
Helium
Гелий
He
7440-59-7
1046
Хоргүй
10
Methane, chlorodifluoro-(Refrigerant gas R22)
Хлор дифтор метан (Хөргөлтийн хий R22)
CHClF2
75-45-6
1018
Хоргүй
11
Methane, chlorotrifluoro-(Refrigerant gas R13)
Хлор трифтор метан (Хөргөлтийн хий R13)
CClF3
75-72-9
1022
Хоргүй
12
Methane, tetrafluoro- (Refrigerant gas R14)
Хлор тетрафтор метан (Хөргөлтийн хий R14)
CF4
75-73-0
1982
Хоргүй
13
Methane, trifluoro- (Refrigerant gas R23)
Трифтор метан (Хөргөлтийн хий R23)
CHF3
75-46-7
1984
Хоргүй
14
Neon
Неон
Ne
7440-01-9
1065
Хоргүй
15
Nitrogen gas
Азот
N2
7727-37-9
1066
Хоргүй
16
Propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro
1,1,1,3,3-Пентафтор пропан
C3H3F5
460-73-1
Хоргүй
17
Propane, heptafluoro, 1H-
1Н-гептафтор пропан
C3HF7O
2252-84-8
3296
Хоргүй
18
Propane, heptafluoro, 2H-
2Н-гептафтор пропан
C3HF7
431-89-0
3296
Хоргүй
19
Propane, octafluoro-
Октафтор пропан
C3F8
76-19-7
2424
Хоргүй
20
Refrigerant gas R409A
Хөргөлтийн хий R409A
3163
Хоргүй
21
Refrigerant gas R503
Хөргөлтийн хий R503
CClF3+CHF3
2599
Хоргүй
22
Refrigerant gas R404A
Хөргөлтийн хий R404A
CF3CHF2 R-125 + CF3CH3 R-143A + CH2FCF3 R-134A
3337
Хоргүй
23
Refrigerant gas R407C
Хөргөлтийн хий R407C
CH2F2+ CH2CF3+ CF3CH2F
3340
Хоргүй
24
Refrigerant gas R500
Хөргөлтийн хий R500
CCl2F2+C2H4F2
420-46-2
2602
Хоргүй
25
Refrigerant gas R502 (mixture of chlorodifluoromethane and chloropentafluoroethane)
Хөргөлтийн хий R502 (хлор дифтор метан ба хлор пентафтор этаны холимог)
CHClF2+C2ClF5
1973
Хоргүй
26
Sulphur hexafluoride
Гексафторт хүхэр
(6 фторт хүхэр)
SF6
2551-62-4
1080
Хоргүй
27
Xenon
Ксенон
Xe
7440-63-3
2036
Хоргүй


5. Хортой ба аюултай химийн бодис
Олон улсын нэршил
Монгол нэр
Химийн томъёо
CAS дугаар
НҮБ –ын дугаар
Хортой болон аюултай бодисын ангилал
1
1,2-Ethanediamine, N,N,N’,N’-tetramethyl-
N,N,N’,N’-тетраметил этандиамин-1,2
C6H16N2
110-18-9
2372
3.1B, 6.1C, 8.2B, 8.3A, 9.1C, 9.3B
2
1,2-Ethanediol, diacetate
Диацетат этандиол-1,2
C6H10O4
111-55-7
3272
3.1D, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1D
3
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
1,3,5,7-тетрааза трицикло[3.3.1.1(3,7) декан
C6H12N4
100-97-0
1328
4.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 9.3C
4
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro-
1,3,5-трихлор- 2,4,6(1H,3H,5H) трион-
1,3,5-триазин
C3Cl3N3O3
87-90-1
2468
5.1.1B, 6.1D, 6.3A, 8.3A, 9.1A, 9.2D, 9.3B
5
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
1,3-дихлор 2,4,6(1H,3H,5H)- трион-1,3,5-триазинийн натрийн давс
C3HCl2N3O3.Na
2893-78-9
2465
5.1.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1A, 9.2A, 9.3C
6
1,3,5-Trioxane, 2,4,6-trimethyl-
2,4,6-триметил 1,3,5-триоксан
C6H12O3
123-63-7
1264
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C
7
1,3-Butadiene, 2-chloro-
2-хлор 1,3-бутадиен
C4H5Cl
126-99-8
1991
3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1D, 9.3B
8
1,3-Butadiene, 2-methyl-
2-метил 1,3 бутадиен
C4H5CH4
78-79-5
1218
3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1C
9
1,3-Dioxolane
Диоксалан-1,3
C3H6O2
646-06-0
1166
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.9B
10
1,4-Dioxane
Диоксан-1,4
C4H8O2
123-91-1
1165
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.7A, 6.9B, 9.3C
11
1,5-Cyclooctadiene
1,5- циклооктадиен
C8H14
111-78-4
2520
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1A
12
1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-
3-метилен -7-метил-1,6- октадиен
C10H16
123-35-3
2319
3.1C, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 9.1A
13
1-Butanamine
Бутанамин-1
C4H11N
109-73-9
1125
3.1B, 6.1B, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3B
14
1-Butanol
Бутанол-1
C4H10O
71-36-3
1120
3.1C, 6.1D, 6.3A, 8.3A, 9.3C
15
1-Butanol, 3-methoxy-, acetate
3-метокси, 1-бутанол ацетат
C7H14O3
4435-53-4
2708
3.1D, 6.1E, 9.1D
16
1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl-
3-метокси-3-метил 1-бутанол
56539-66-3
3.1D
17
1-Butanol, 3-methyl-
3-метил 1-бутанол
C6H14O2
123-51-3
1105
3.1C, 6.1D, 6.3B, 8.3A, 9.3C
18
1-Butanol, 3-methyl-, acetate
3-метил, 1-бутанол ацетат
CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
123-92-2
1104
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D
19
1-Decanol
Деканол-1
CH3(CH2)8CH2OH
112-30-1
3.1D, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 9.1B
20
1-Heptanol
Гептанол-1
CH3(CH2)6OH
111-70-6
3.1D, 6.4A, 9.1D
21
1-Heptene
Гептен-1
C7H14
592-76-7
2278
3.1B
22
1-Hexanamine, 2-ethyl-
2-этил, 1-гексамин
C8H19N
104-75-6
2276
3.1C, 6.1B, 8.2C, 8.3A, 9.1B, 9.3B
23
1-Hexanol
Гексанол-1
CH3(CH2)5OH
111-27-3
2282
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1D, 9.3C
24
1-Hexanol, 2-ethyl-
2-этил 1-гексанол
C8H18O
104-76-7
3.1D, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C
25
1-Hexanol, 2-ethyl-, titanium (4+) salt
2-этил, 1-гексанол титан (IV)-ын давс
Ti[OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]4
1070-10-6
3.1D, 9.1B
26
1-Hexene
Гексен-1
C6H12
592-41-6
2370
3.1B, 6.3B, 9.1B
27
1H-Pyrrole
1Н-Пиррол
C4H5N
109-97-7
1993
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B
28
1-Nonanol
Нонанол-1
CH3(CH2)8OH
143-08-8
1987
3.1D, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 9.1A
29
1-Octanol
Октанол-1
CH3(CH2)7OH
111-87-5
3.1D, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C
30
1-Pentanamine, N-pentyl-
N-пентил пентамин-1
C10H23N
2050-92-2
2841
3.1C, 6.1B, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3B
31
1-Pentanol
Пентанол-1
CH3(CH2)4OH
71-41-0
1105
3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.2B, 9.3B
32
1-Propanamine
Пропан амин-1
CH3CH2CH2NH2
107-10-8
1277
3.1B, 6.1C, 6.3A, 8.3A, 9.3C
33
1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)-
2-метил-N-2метилпропил пропанамин-1
C8H19N
110-96-3
2361
3.1C, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3B
34
1-Propanamine, N-propyl-
N-пропил пропанамин-1
C6H15N
142-84-7
2383
3.1B, 6.1C, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3B
35
1-Propanethiol
Пропантиол-1
CH3CH2CH2SH
107-03-9
2402
3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 9.1A, 9.3C
36
1-Propanol
Пропанол-1
C5H10O
71-23-8
1274
3.1B, 6.1D, 6.4A, 9.3C
37
1-Propanol, 2-methyl-
2-метил,
1- пропанол
(CH3)2CHCH2OH
78-83-1
1212
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A
38
1-Propene, 1,3-dichloro-
1,3-дихлор 1- пропен
ClCH2CH=CHCl
542-75-6
2047
3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.6B, 6.7B, 6.9B, 9.1A, 9.2D, 9.3B, [9.4B]
39
2,3-Butanedione
2,3-Бутандион
C4H6O2
431-03-8
2346
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C
40
2,4-Heptanedione, 6-methyl-
6-метил,2,4-гептандион
C8H14O2
3002-23-1
1993
3.1C, 9.1C
41
2,4-Pentanedione
Пентандион-2,4
C5H8O2
123-54-6
2310
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.3B
42
2,4-Pentanedione, peroxide, 35% in dipropylene glycol
2,4- пентандион пероксид, 35%-ийн дипропилен гликол
C10H14O6
37187-22-7
3105
5.2D, 6.3B, 8.3A
43
2-Butanol
Бутанол-2
CH3(CH2)2CH2OH
78-92-2
1120
3.1C, 6.1E, 6.4A
44
2-Butanone
Бутанон-2
CH3COCH2 CH3
78-93-3
1193
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9B
45
2-Butanone, 3-hydroxy-
3-гидрокси, 2 -бутанон
C4H8O2
513-86-0
2621
3.1C, 6.3A, 6.4A
46
2-Butanone, oxime
2- бутанон, оксим
C4H9NO
96-29-7
1993
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.7B, 6.9B, 9.1C, 9.2A, 9.3B
47
2-Butanone, peroxide, 33-40% in dimethyl phthalate + 1-10% methyl ethyl ketone,
2-бутанон, пероксид, 33-40%-ийн диметил фталат + 1-10% метил этил кетонд
C8H16O4
1338-23-4
3107
3.1D, 5.2E, 6.1D, 8.2B, 8.3A, 9.1B, 9.3C
48
2-Butene, 2-methyl-
2-метил 2-бутен
C5H10
513-35-9
2460
3.1B, 6.1D, 6.3B, 9.1C, 9.3C
49
2-Cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl-
3,5,5-триметил 1- он-2-циклогексен
C9H14O
78-59-1
3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1C, 9.2A, 9.3C
50
2-Furanmethanol, tetrahydro-
Тетрагидро 2-фуранметанол
C5H10O2
97-99-4
1987
3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C
51
2-Heptanone
Гептанон-2
C7H14O
110-43-0
1110
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C
52
2-Hexanol
Гексанол-2
C6H13O
626-93-7
2282
3.1C, 6.3B, 6.9B, 9.1D
53
2-Hexanone
Гексанон-2
C6H12O
591-78-6
1224
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 6.9A
54
2-Hexanone, 5-methyl-
5-метил 2-гексанон
C7H14O
110-12-3
2302
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A
55
2H-Pyran, 3,4-dihydro-
3,4-дигидро, 2Н -пиран
C5H8O
110-87-2
2376
3.1B, 6.1D, 6.3A, 9.1C
56
2H-Pyran-2-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-
3,4-дигидро, 2-карбоксиальдегид 2Н- пиран
C6H8O2
100-73-2
2607
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 9.1C
57
2-Octanol
Октанол-2
CH3(CH2)7OH
123-96-6
3.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1C
58
2-Pentanol
Пентанол-2
CH3(CH2)4OH
6032-29-7
1105
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D
59
2-Pentanol, 2-methyl-
2-метил 2-пентанол
C6H14O
590-36-3
2560
3.1C, 9.1D
60
2-Pentanol, 4-methyl-
4-метил , 2 -пентанол
C6H14O
108-11-2
2053
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.3C
61
2-Pentanol, acetate
2-пентанол, ацетат
C7H14O2
626-38-0
1104
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D
62
2-Pentanone
2-пентанон
CH3O(CH2)4
107-87-9
1249
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.2D, 9.3C
63
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl-
4-гидрокси-4-метил 2-пентанон
C6H12O2
123-42-2
1148
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A,
64
2-Pentanone, 4-methyl-
4-метил 2-пентанон
C6H12O
108-10-1
1245
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3B
65
2-Propanamine
Пропанамин-2
C3H9N
75-31-0
1221
3.1A, 6.1C, 6.9B, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.2B, 9.3B
66
2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-
N-(1-метилэтил)- 2-пропанамин
C6H15N
108-18-9
1158
3.1B, 6.1D, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1B, 9.3B
67
2-Propanethiol
2-пропантиол
C3H8S
75-33-2
2402
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1A, 9.3C
68
2-Propanethiol, 2-methyl-
2-метил 2-пропантиол
C4H10S
75-66-1
2347
3.1B, 6.1C, 6.9B, 9.1A
69
2-Propanol
2- пропанол
(CH3)2CHOH
67-63-0
1219
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
70
2-Propanol, 1-(1,1-dimethylethoxy)-
1-(1,1-диметилэтокси) 2- пропанол
C7H16O2
57018-52-7
1993
3.1C, 6.1E, 8.3A
71
2-Propanol, 1-butoxy-
1-бутокси 2 -пропанол
C7H16O2
5131-66-8
1993
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.3C
72
2-Propanol, 1-ethoxy-
1-этокси 2-пропанол
C5H12O2
1569-02-4
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A
73
2-Propanol, 1-methoxy-
1-метокси 2-пропанол
C4H10O2
107-98-2
3092
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A
74
2-Propanol, 1-methoxy-, acetate
1-метокси 2-пропанол ацетат
C6H12O3
108-65-6
3272
3.1C, 6.4A
75
2-Propanol, 1-propoxy-
1-пропокси 2-пропанол
C6H14O2
1569-01-3
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A
76
2-Propanol, 2-methyl-
2-метил 2-пропанол
C4H10O
75-65-0
1120
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
77
2-Propanol, 2-methyl-, aluminium salt
2-метил 2- пропанол хөнгөнцагааны давс
C12H27AlO3
556-91-2
1325
4.1.2B, 9.1C
78
2-Propanone
2- Пропанон
C3H6O
67-64-1
1090
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
79
2-Propenenitrile
2- пропеннитрил
C3H3N
107-13-1
1093
3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.7A, 6.8B, 6.9A, 9.1B, 9.2A, 9.3A
80
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester
2- Пропенийн хүчлийн 2-этилгексилийн  эфир
C11H20O2
103-11-7
3.1D, 6.1E, 6.3A, [6.4A], 6.5B, 6.9A, 9.1C
81
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino) ethyl ester
2-пропенийн хүчлийн 2-метил-2-(диэтил амин)  этилийн эфир
C10H19NO2
105-16-8
1993
3.1D, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D
82
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester
2-пропенийн хүчлийн 2-метил-2,2,2-трифтор этилийн эфир
C6H7F3O2
352-87-4
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1C
83
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethoxyethyl ester
2- пропенийн  хүчлийн 2-метил 2-этоксиэтилийн эфир
C8H14O3
2370-63-0
3.1D, 9.1D
84
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester
2- пропенийн хүчлийн 2- метил 2-метилпропилын эфир
C8H14O2
97-86-9
2283
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1A
85
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester
2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2- пропенилийн эфир
C7H10O2
96-05-9
1992
3.1C, 6.1B, 6.3B, 6.4A, 9.1A, 9.3B
86
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester
2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2- бутилын эфир
C8H14O2
97-88-1
2227
3.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1C
87
2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester
2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2-этилийн эфир
C6H10O2
97-63-2
2277
3.1B, 6.3B, 6.5B, 9.1D
88
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester
2- пропенийн хүчлийн 2-метил 2-метилийн эфир
C5H8O2
80-62-6
1247
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1D
89
2-Propenoic acid, 2-methylpropyl ester
2-пропенийн хүчлийн 2-метилпропилийн эфир
C7H12O2
106-63-8
2527
3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1D
90
2-Propenoic acid, butyl ester
2-пропенийн хүчлийн бутилийн  эфир
C7H12O2
141-32-2
2348
3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C
91
2-Propenoic acid, ethyl ester
2-пропенийн хүчлийн этилийн эфир
C5H8O2
140-88-5
1917
3.1B, 6.1C, [6.3A, 6.4A], 6.5B, 6.9B, 9.1D, 9.2B, 9.3B
92
2-Propenoic acid, methyl ester
2-пропенийн хүчлийн метилийн эфир
C4H6O2
96-33-3
1919
3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1D, 9.2B, 9.3B
93
2-Pyrrolidinone, 1-methyl-
1-метилийн 2-пирролидинон
C5H9NO
872-50-4
3.1D, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.8A,
94
3-Butyn-2-ol, 2-methyl-
2-метил 3-бутин-2-ол
C5H8O
115-19-5
1987
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3B
95
3-Hexanol
3-Гексанол
C6H14O
623-37-0
2282
3.1C, 9.1D
96
3-Octanone
3-Октанон
C8H16O
106-68-3
2271
3.1C, 6.1E, 6.3B, 9.1D
97
3-Pentanone
3-Пентанон
C5H10O
96-22-0
1156
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.2D
98
3-Penten-2-one, 4-methyl-
4-метил 2 -он-3-пентен
C6H10O
141-79-7
1229
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.9B, 8.3A, 9.2B, 9.3C
99
4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-
3а,4,7,7а-тетрагидро 4,7-метано-1Н-инден
C10H12
77-73-6
2048
3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.9B, 9.1B, 9.3B
100
4-Heptanone, 2,6-dimethyl-
2,6-диметил  4- гептанон
C9H18O
108-83-8
1157
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.2D, 9.3C
101
Acetaldehyde
Ацетальдегид, (цуухүчлийн альдегид)
C2H4O
75-07-0
1089
3.1A, 6.1D, 6.4A, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.2D, 9.3C
102
Acetic acid, >80% aqueous solution
Цуугийн хүчлийн усан уусмал, >80%
CH3COOH
64-19-7
2789
3.1C, 6.1D, 6.9B, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
103
Acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Цуу хүчлийн 1,1-диметил этилийн  эфир
C6H12O2
540-88-5
1123
3.1B, 6.3B, 6.4A
104
Acetic acid, 1-methylethyl ester
Цуу хүчлийн 1-метил этилийн  эфир
C5H10O2
108-21-4
1220
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
105
Acetic acid, 1-methylpropyl ester
Цуу хүчлийн 1-метил пропилийн эфир
C6H12O2
105-46-4
1123
3.1B, 6.3B, 6.4A, 9.1D
106
Acetic acid, 2-methylpropyl ester
Цуу хүчлийн 2-метил пропилын  эфир
C6H12O2
110-19-0
1213
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
107
Acetic acid, 2-propenyl ester
Цуу хүчлийн 2-пропенилийн эфир
C5H8O2
591-87-7
2333
3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.3B
108
Acetic acid, butyl ester
Цуу хүчлийн бутилийн эфир
C6H12O2
123-86-4
1123
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1D
109
Acetic acid, chloro-, ethyl ester
Цуу хүчлийн хлорт этилийн эфир
C4H7ClO2
105-39-5
1181
3.1C, 6.1B, 6.3A, 6.5B, 8.3A, 9.1A, 9.3A
110
Acetic acid, ethenyl ester
Цуу хүчлийн этенилийн эфир
CH2=CHOOCCH3
108-05-4
1301
3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C
111
Acetic acid, ethyl ester
Цуу хүчлийн этилийн эфир
C4H8O2
141-78-6
1173
3.1B, 6.1E, 6.4A, 6.9B
112
Acetic acid, methyl ester
Цуу хүчлийн метилийн эфир
C3H6O2
79-20-9
1231
3.1B, 6.1E, 6.3A, 6.4A
113
Acetic acid, pentyl ester
Цуу хүчлийн пентилийн эфир
C7H14O2
628-63-7
1104
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D
114
Acetic acid, propyl ester
Цуу хүчлийн пропилийн эфир
C5H10O2
109-60-4
1276
3.1B, 6.3B, 6.4A, 9.1D
115
Acetonitrile
Ацетонитрил
C2H3N
75-05-8
1648
3.1B, 6.1B, 6.4A, 9.2D, 9.3A
116
Acetyl chloride
Ацетил хлорид
C2H3ClO
75-36-5
1717
3.1B, 6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
117
Aluminate (1-), tetrahydro-, lithium, (T-4)-
Литийн тетрахлор алюминат
AlH4Li
16853-85-3
1410
4.3A, 6.1A, [8.2C], 8.3A, 9.1C
118
Aluminate (1-), tetrahydro-, lithium, (T-4)-  (ethereal low flashpoint )
Литийн тетрахлор алюминат (ноцох температурыг бууруулсан)
AlH4Li
16853-85-3
1411
3.1B, 4.3A, 6.1B, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3C]
119
Aluminate (1-), tetrahydro-, lithium, (T-4)- (ethereal [very low flashpoint)
Литийн тетрахлор алюминат (ноцох температурыг хэт бууруулсан)
AlH4Li
16853-85-3
1411
3.1A, 4.3A, 6.1B, 6.9A, [8.2C], 8.3A, 9.1D, 9.3C
120
Aluminium phosphide
Хөнгөнцагааны фосфид
AlP
20859-73-8
1397
4.3A, 6.1A, 6.9B, 9.1A, 9.3A
121
Aluminium powder, coated PG II
Хөнгөнцагааны нунтаг (PG II савалгаатай)
Al
7429-90-5
1309
4.1.1A, 6.9B, 9.1D,
122
Aluminium powder, coated PG III
Хөнгөнцагааны нунтаг (PG III савалгаатай)
Al
7429-90-5
1309
4.1.1B, 6.9B, 9.1D,
123
Aluminium powder, uncoated PG II
Хөнгөнцагааны нунтаг (PG II савлагдаагүй )
Al
7429-90-5
1396
4.3B, 6.9B, 9.1D,
124
Aluminium powder, uncoated PG III
Хөнгөнцагааны нунтаг, (PG III савалгаагүй)
Al
7429-90-5
1396
4.3C, 6.9B, 9.1D,
125
Aluminium pyrophoric
Пирофор хөнгөнцагаан
Al
7429-90-5
1383
4.2A, 6.9B, 9.1D,
126
Aluminium, hydrobis (2-methylpropyl)-
Гидробис(2-метилпропил) хөнгөнцагаан
C8H19Al
1191-15-7
3076
4.2A, 4.3A, [8.2C], 8.3A, 9.1D
127
Amyl nitrate
Амил нитрат
C5H11NO3
1002-16-0
1112
3.1C, 6.1D, 9.1B
128
Barium
Бари
Ba
7440-39-3
1400
4.3B, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1C, 9.3B
129
Barium peroxide
Барийн пероксид
Ba(OH)2
1304-29-6
1449
5.1.1B, 6.1B, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3B
130
Benzaldehyde
Бензальдегид
C7H6O
100-52-7
1990
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.5B, 9.1D, 9.2D, 9.3C
131
Benzenamine
Бензоламин
C6H7N
62-53-3
1547
3.1D, 6.1C, 6.3A, 6.5B, 6.6A, 6.7B, 6.9A, 8.3A, 9.1A, 9.3B
132
Benzene
Бензол
C6H6
71-43-2
1114
3.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.3C
133
Benzene, (1-methylethenyl)-
1-метилэтенил бензол
C9H10
98-83-9
2303
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1B, 9.2C
134
Benzene, (1-methylethyl)-
1-метилэтил бензол
C9H12
98-82-8
1918
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1B, 9.3C
135
Benzene, 1,2,4-trimethyl-
1,2,4-триметил бензол
C9H12
95-63-6
1992
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1B
136
Benzene, 1,2-dimethyl-
1,2-диметил бензол
C8H10
95-47-6
1307
3.1B, 6.1D, [6.3A], 6.4A, 9.1D, 9.3C
137
Benzene, 1,3,5-trimethyl-
1,3,5-триметил бензол
C9H12
108-67-8
2325
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1B
138
Benzene, 1,3-dimethyl-
1,3-диметил бензол
C8H10
108-38-3
1307
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C
139
Benzene, 1,4-dimethyl-
1,4-диметил бензол
C8H10
106-42-3
1307
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 9.1D
140
Benzene, 1-chloro-4-methyl-
1-хлор 4-метил бензол
C7H7Cl
106-43-4
2238
3.1C, 6.1D, 6.5B, 9.1B, 9.3C
141
Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)-
1-метил 2-(1-метилэтил) бензол
C10H14
527-84-4
2046
3.1C, 6.1D, 9.1B
142
Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)-
1-метил 3-(1-метилэтил) бензол
C10H14
535-77-3
2046
3.1C, 6.1D, 9.1B
143
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
1-метил 4-(1-метилэтил) бензол
C10H14
99-87-6
2046
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1B
144
Benzene, butyl-
Бутилбензол
C10H14
104-51-8
2709
3.1D, 9.1A
145
Benzene, chloro-
Хлорт бензол
C6H5Cl
108-90-7
1134
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1A, 9.3C
146
Benzene, diethyl-
Диэтилбензол
C10H14
25340-17-4
2049
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1A
147
Benzene, dimethyl-, mixed isomers
Диметилбензолын  изомерүүдийн хольц
C24H30
1330-20-7
[1307]
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C
148
Benzene, ethenyl-
Этенил бензол
C8H8
100-42-5
2055
3.1C, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1A, 9.3B
149
Benzene, ethenylmethyl-
Этенилметил бензол
C9H10
25013-15-4
2618
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.8B, 6.9B, 9.1D
150
Benzene, ethyl-
Этилбензол
C8H10
100-41-4
1175
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.2D
151
Benzene, methoxy-
Метоксибензол
C7H8O
100-66-3
2222
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D, 9.2D
152
Benzene, methyl-
Метилбензол
C7H8
108-88-3
1294
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C
153
Benzenecarboperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Бензолкарбопероксидын хүчлийн 1,1-диметилэти-лийн эфир
C6H5CO2OC(CH3)3
614-45-9
3103
5.2C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, [9.1D], 9.3C
154
Benzenemethanol
Бензол метанол
C7H8O
100-51-6
6.1D, 6.4A, 6.5B, 9.1D, 9.2B, 9.3C
155
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-rel-
2 цагирагт  1,1,7-триметил (1R,2S,4R)-рел- [2.2.1] гептан- 2–ол,
C10H18O
507-70-0
1312
4.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 9.1D, 9.3B
156
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-
2 цагирагт [2.2.1] 1,1,7-триметил гептан-2 –он,
C10H16O
76-22-2
2717
[4.1.1B], 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1B, 9.3C
157
Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-
2 цагирагт 2,2-диметил -3-метилен [2.2.1] гептан
C10H16
79-92-5
1325
4.1.1B, 8.3A, 9.1A
158
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-
2 цагирагт 2,2,6-триметил [3.1.1] гепт-2-ен
C10H16
80-56-8
2368
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1A
159
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-
2 цагирагт 6,6-диметил 2-метилен [3.1.1] гептан
C10H16
127-91-3
2319
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1A
160
Bismuth hydroxide nitrate oxide
Бисмутын гидрокси нитратын оксид
4BiNO3(OH)2 BiO(OH)
1304-85-4
1477
5.1.1B
161
Borane, triethyl-
Триэтил боран
(C2H5)3NBH3
97-94-9
2845
4.2A, 6.1C, 8.2B, 8.3A, 9.3B
162
Borate (1-), tetrahydro-, potassium
Тетрагидро калийн борат
KBH4
13762-51-1
1870
4.3A, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.3B
163
Borate (1-), tetrahydro-, sodium
Тетрагидро натрийн борат
NaBH4
16940-66-2
1426
4.3A, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.3B
164
Boric acid, trimethyl ester
Борийн хүчлийн триметилийн эфир
C3H9BO3
121-43-7
2416
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 9.3C
165
Boron, trifluoro[oxybis[methane]]-, (T-4)-
Трифтор [оксибис[метан]] борон
C2H6BF3O
353-42-4
2965
4.3A, 6.1A, 6.9A, 8.2A, 8.3A, 9.1C, 9.3B
166
Bromic acid, potassium salt
Калийн бромат
KBrO3
7758-01-2
1484
5.1.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.3B
167
Bromic acid, sodium salt
Натрийн бромат
NaBrO3
7789-38-0
1494
5.1.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8B, 9.3B
168
Butanal
Бутанал
C4H8O
123-72-8
1129
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1D, 9.2A
169
Butane, 1-(ethenyloxy)-
1-этенилокси бутан
C6H12O
111-34-2
2352
3.1B, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 9.1C
170
Butane, 1,1′-oxybis-
1,1’-оксибис бутан
C8H18O
142-96-1
1149
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1C
171
Butane, 1-bromo-
1-бром бутан
C4H9Br
109-65-9
1126
3.1B, 6.1E, 9.1C
172
Butane, 1-chloro-
1-хлор бутан
C4H9Cl
109-69-3
1127
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
173
Butane, 1-ethoxy-
1-этокси бутан
C6H14O
628-81-9
1179
3.1B, 6.1D, 9.1D, 9.3C
174
Butane, 2-bromo-
2-бром бутан
C4H9Br
78-76-2
2339
3.1B, 6.6B, 9.1D
175
Butane, 2-chloro-
2-хлор бутан
C4H9Cl
78-86-4
1127
3.1B, 9.1B
176
Butane, 2-methyl-
2-метил бутан
C5H12
78-78-4
1265
3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1D
177
Butanoic acid, ethyl ester
Бутаны хүчлийн этилийн эфир
C6H12O2
105-54-4
1180
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1C
178
Butanoic acid, pentyl ester
Бутаны хүчлийн пентилийн эфир
C9H18O2
540-18-1
2620
3.1C, 9.1A
179
Butanol 40-60% + butyl acetate 40-60%
Бутанол 40-60% + бутил ацетат 40-60%
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1D, 9.3C
180
Butanol 5-60% + butyl acetate 5-60% + xylene 15-80%
Бутанол 5-60% + бутил ацетат 5-60%+ ксилол 15-80%
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, [6.9B], 9.1D, 9.3C
181
Butyl methyl ether
Бутил метилийн эфир
C5H12O
628-28-4
2350
3.1B
182
Calcium
Кальци
Ca
7440-70-2
1401
4.3B, 6.1E, 6.3A, 6.4A
183
Calcium carbide
Кальцийн карбид
C2Ca
75-20-7
1402
4.3A, 6.3A, 8.3A
184
Calcium cyanamide, with >0.1 % calcium carbide
Кальцийн цианамид, кальцийн карбид >0.1%
CCaN2
156-62-7
1403
4.3C, 6.1D, 6.3A, 6.5B, 6.9B, 8.3A, 9.1D, 9.2D, 9.3B
185
Calcium hydride
Кальцийн гидрид
CaH2
7789-78-8
1404
4.3A, 6.1E, [8.2C], 8.3A, 9.1D
186
Calcium manganese oxide silicate
Манганын оксидын кальци силикат
Ca27Mn6O33(SiO4)
12205-44-6
2844
4.3C, 9.3C
187
Calcium peroxide
Кальцийн пероксид
Ca2O2
1305-79-9
1457
5.1.1B, 6.3B, 6.4A
188
Carbon
Нүүрстөрөгч
C
7440-44-0
1362
4.2C
189
Carbon disulfide
Хүхэрт нүүрстөрөгч
CS2
75-15-0
1131
3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.8A, 6.9A, 9.1D, 9.3C
190
Carbonic acid diso-dium salt, compd. with hydrogen peroxide (2:3)
Натрийн корбонат болон устөрөгчийн хэт ислийн холимог (2:3)
2Na2CO3*3H2O2
15630-89-4
[3378]
5.1.1B, 6.1D, 6.4A, 9.1D, 9.3C
191
Carbonic acid, diethyl ester
Нүүрсхүчлийн диэтилийн эфир
C5H10O3
105-58-8
2366
3.1C, 9.1D
192
Carbonic acid, dimethyl ester
Нүүрсхүчлийн диметилийн нийлмэл эфир
C3H6O3
616-38-6
1161
3.1B, 9.1D
193
Cellulose, nitrate with >25% water by mass
Нитро эслэг, жингийн >25%-ийн ус агуулсан
(C6H10O5)n*NO3
9004-70-0
2555
4.1.3B
194
Cellulose, nitrate, > 25% ethanol, (<12.6% nitrogen by dry mass)
Нитро эслэг, этанол >25% (жин), (хуурай жингийн <12.6% нь азот)
(C6H10O5)n*NO3
9004-70-0
2556
4.1.3B, 6.4A, 9.1D
195
Cellulose, nitrate, > 25% isopropanol, (<12.6% nitrogen by dry mass)
Нитро эслэг, изопропанол >25%  (жин), (хуурай жингийн <12.6% нь азот агуулсан)
(C6H10O5)n*NO3
9004-70-0
2556
4.1.3B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
196
Chloric acid, potassium salt
Калийн хлорат
KClO3
3811-04-9
1485
5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1C, 9.2D, 9.3C
197
Chloric acid, sodium salt
Натрийн хлорат
NaClO3
7775-09-9
1495
5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5B, 6.9B, 9.1B, 9.2C, 9.3C
198
Chlorous acid, sodium salt
Натрийн хлорит
NaClO2
7758-19-2
1496
5.1.1B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.8A, 6.9B, 9.1A, 9.2A, 9.3B
199
Chromic acid, diammonium salt
Аммонын дихромат
(NH4)2Cr207
7789-09-5
1439
5.1.1B, 6.1B, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2B, 9.3B
200
Chromic acid, dipotassium salt
Калийн дихромат
K2Cr2O7
7778-50-9
3288
6.1B, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2B, 9.3A
201
Chromic acid, disodium salt
Натрийн хромат
Na2Cr2O7
10588-01-9
1479
5.1.1B, 6.1A, 6.5A, 6.5B, [6.6A], 6.7A, 6.8A, [6.9A], 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2B, 9.3B
202
Chromic acid, disodium salt, dihydrate
Натрийн хромат, 2 молекул устай
Cr2H4Na2O9
7789-12-0
3288
6.1A, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, [9.2B], 9.3A
203
Chromium oxide
Хромын оксид
CrO3
1333-82-0
1463
5.1.1B, 6.1B, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, [9.2B], 9.3B
204
cis, cis 1,3-Cyclooctadiene
Цис,цис 1,3-циклооктадиен
C8H12
3806-59-5
2520
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1A
205
Cyclohexane
Циклогексан
C6H12
110-82-7
1145
3.1B, 6.1D, 6.3B, 9.1B, 9.3C
206
Cyclohexane, methyl-
Метил циклогексан
C7H14
108-87-2
2296
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1D
207
Cyclohexanol
Циклогексанол
C6H12O
108-93-0
3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8A, 9.1D
208
Cyclohexanol, methyl-
Метил циклогексанол
C7H14O
25639-42-3
2617
3.1C, 6.1D, 6.4A, 6.9B, 9.1C, 9.3C
209
Cyclohexanone
Циклогексанол
C6H10O
108-94-1
1915
3.1C, 6.1C, 6.4A, 9.2B, 9.3C
210
Cyclohexanone peroxide, 30-60% in dibutyl phthalate 30-60%, ethyl acetate 10-30%
Циклогексаноны хэт исэл, 30-60% (30-60% дибутил фталат, 10-30% этил ацетатын уусмал дахь)
C12H22O5
12262-58-7
3105
5.2D, 6.1D, 6.5B, 6.8A, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.3C
211
Cyclohexanone, 2-methyl-
2-метил циклогексанон
C7H12O
583-60-8
2297
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3C
212
Cyclohexene
Циклогексен
C6H10
110-83-8
2256
3.1B, 6.1D, 6.3B, 9.1B, 9.3C
213
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-
1-метил 4-(метилэтенил) циклогексан
C10H16
138-86-3
2052
3.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1A
214
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-
1-метил 4-(1-метилэтилиден) циклогексан
C10H16
586-62-9
2541
3.1C, 6.1E, 9.1A
215
Cyclopentane
Циклопентан
C5H10
287-92-3
1146
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1C
216
Cyclopentanol
Циклопентанол
C5H10O
96-41-3
2244
3.1C, 6.1C, 6.4A, 6.9B, 9.3C
217
Decane
Декан
C10H22
124-18-5
2247
3.1C, 9.1A
218
Diazenedicarbox-amide
Диазендикарбокси-амид
NH2CON=NCONH2
123-77-3
3242
4.1.3B, 6.5A, 9.1D
219
Dibutylamine, pyrophosphate (1:1)
Дибутиламин, пирофосфатын (1:1)
C8H19N+
16687-06-2
1993
3.1C, 6.1D, 6.3A, 8.3A, 9.3C
220
Disulfide, dimethyl
Диметилдисульфид
C2H6S2
624-92-0
2381
3.1B, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1B, 9.3B
221
Dithionous acid, disodium salt
Натрийн гидросульфит
Na2S2O4
7775-14-6
1384
4.2B, 6.1D, 6.4A, 9.1C, 9.3C
222
Dodecane
Додекан
CH3 (CH2)10CH3
112-40-3
3.1D
223
Ethanamine, 50-70% aqueous solution
Этанамин, 50-70%-ийн усан уусмал
C2H7N
75-04-7
2270
3.1B, 6.1C, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.3B
224
Ethanamine, N,N-diethyl-
N,N-диэтил этанамин
C6H15N
121-44-8
1296
3.1B, 6.1C, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3B
225
Ethanamine, N-ethyl-
N-этил этанамин
C4H11N
109-89-7
1154
3.1B, 6.1C, 6.5B, 6.9B, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.2B, 9.3B
226
Ethanamine, N-ethyl-N-hydroxy-
N-этил-N-гидрокси этанамин
C4H11NO
3710-84-7
3.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 9.1C
227
Ethane, 1,1-dichloro-
1,1-дихлор этан
C2H4Cl2
75-34-3
2362
3.1B, 6.3B, 6.4A, 6.7B, 9.1D
228
Ethane, 1,1-diethoxy-
1,1-диэтокси этан
C6H14O2
105-57-7
1088
3.1B, 6.1E, 6.3B, 9.1D, 9.2D
229
Ethane, 1,1′-oxybis-
1,1’-оксибис этан
C4H10O
60-29-7
1155
3.1A, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C
230
Ethane, 1,1′-thiobis-
1,1’-тиобис этан
C4H10S
352-93-2
2375
3.1B, 6.1E, 6.3A, 6.4A
231
Ethane, 1,2-dichloro-
1,2-дихлор этан
C2H4Cl2
107-06-2
1184
3.1B, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.6B, 6.7B, 6.9B, 9.1D, 9.3B
232
Ethane, 1,2-diethoxy-
1,2-диэтокси этан
C6H14O2
629-14-1
1153
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 6.9B
233
Ethane, 1,2-dimethoxy-
1,2-диметокси этан
C4H10O2
110-71-4
2252
3.1B, 6.1D, 6.8A
234
Ethane, nitro-
Нитроэтан
C2H5NO2
79-24-3
2842
3.1C, 6.1D, 6.9B, 9.1C, 9.2C, 9.3C
235
Ethaneperoxoic acid, <5% in acetic acid and hydrogen peroxide
Цуу хүчлийн хэт исэл,  <5% (цууны хүчил ба устөрөгчийн хэт исэл дэх)
C2H4O3
79-21-0
3149
3.1D, 5.1.1B, 6.1D, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.3C
236
Ethaneperoxoic acid, 35-43% in acetic acid and hydrogen peroxide
Цуу хүчлийн хэт исэл,  35-43% (цууны хүчил ба устөрөгчийн хэт исэл дэх)
C2H4O3
79-21-0
3105
5.2D, 6.1B, 6.9A, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1A, 9.3A
237
Ethanethioic acid
Тиоацетат
C2H4OS
507-09-5
2436
3.1B, 6.1B, 8.2B, 8.3A, 9.3B
238
Ethanethiol
Этантиол
C2H6S
75-08-1
2363
3.1A, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1A, 9.3C
239
Ethanol
Этанол
C2H5OH
64-17-5
1170
3.1B, 6.4A, 9.1D
240
Ethanol 40-80% + isopropanol 10-40% + methyl ethyl ketone 5-50%
Этанол 40-80% + изопропанол 10-40% + метилэтил кетон 5-50%
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1D
241
Ethanol, 2-(1-methylethoxy)-
2-(1-метилэтокси) этанол
C5H12O2
109-59-1
1993
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.9B
242
Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-
2-(2-бутоксиэтокси) этанол
C8H18O3
112-34-5
3.1D, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9B
243
Ethanol, 2-butoxy-
2-бутокси этанол
C6H14O2
111-76-2
3.1D, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 9.3B
244
Ethanol, 2-butoxy-, acetate
2-бутокси цуухүчлийн этанол
C8H16O3
112-07-2
3.1D, 6.1D, 6.9B, 9.1D, 9.3C
245
Ethanol, 2-ethoxy-
2-этокси этанол
C4H10O2
110-80-5
1171
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8A, 6.9B, 9.3C
246
Ethanol, 2-ethoxy-, acetate
2-этокси ацетат этанол
C6H12O3
111-15-9
1172
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8A, 6.9B, 9.1D, 9.3C
247
Ethanol, 2-methoxy-
2-метокси этанол
C3H8O2
109-86-4
1188
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.8A, 6.9A, 9.3C
248
Ethanol, 2-methoxy-, acetate
2-метокси ацетат этанол
C5H10O3
110-49-6
1189
3.1C, 6.1D, 6.4A, 6.8A, 6.9A, 9.1C, 9.3C
249
Ethanol, 2-propoxy-
2-пропокси этанол
C5H12O2
2807-30-9
1993
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3C
250
Ethene, 1,2-dichloro-, (1E)-
1,2-дихлор (1E) этен
C2H2Cl2
156-60-5
1150
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.3C
251
Ethene, 1,2-dichloro-, (1Z)-
1,2-дихлор (1E) этен
C2H2Cl2
156-59-2
1150
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B
252
Ferrosilicon, with 30% or more but <90% silicon
Төмөртцахиур, 30-90%-ийн цахиур агуулсан
FeSi
8049-17-0
1408
4.3C, 6.1E
253
Formaldehyde, >37% aqueous solution with >10% methanol
Формальдегид, 10%-оос их метанол агуулсан >37%-ийн усан уусмал
CH2O
50-00-0
1198
3.1C, 6.1B, 6.5B, 6.6B, 6.7A, 6.9B, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.2A, 9.3B
254
Formaldehyde, >25% aqueous solution with ≤ 10% methanol
Формальдегид, 10%-оос их метанол агуулсан >25%-ийн усан уусмал
CH2O
50-00-0
2209
3.1D, 6.1B, 6.5B, 6.6B, 6.7A, 6.9B, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.2A, 9.3B
255
Formamide, N,N-dimethyl-
N,N-диметил формамид
C3H7NO
68-12-2
2265
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8A, 6.9A, 9.3C
256
Formic acid [with more than 85% acid by mass]
Шоргоолжны хүчил (жингийн 85%-иас их хүчил агуулсан)
CH2O2
64-18-6
1779
3.1C, 6.1C, 6.5B, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
257
Formic acid, ethyl ester
Шоргоолжны хүчлийн этилийн эфир
C3H6O2
109-94-4
1190
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C
258
Formic acid, methyl ester
Шоргоолжны хүчлийн метилийн эфир
C2H4O2
107-31-3
1243
3.1A, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3B
259
Furan
Фуран
C4H4O
110-00-9
2389
3.1A, 6.1A, 6.3A, 6.6B, 6.7B, 6.9A, 8.3A, 9.1C, 9.3C
260
Furan, tetrahydro-
Тетрагидро фуран
C4H8O
109-99-9
2056
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.7B, 6.9B, 9.3C
261
Furan, tetrahydro-2-methyl-
Тетрагидро 2-метил фуран
C5H10O
96-47-9
2536
3.1B, 6.1E, 6.4A, 9.1C
262
Heptanal
Гептанал
C7H14O
111-71-7
3056
3.1C, 6.1E, 6.4A, 9.1D, 9.2D
263
Heptane
Гептан
C7H16
142-82-5
1206
3.1B, 6.1E, 6.3B, 9.1B
264
Heptanol acetate, branched and linear
Цуухүчлийн геп-танол, салбарласан болон шугаман
90438-79-2
3.1C, 9.1B
265
Hexane
Гексан
C6H14
110-54-3
1208
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1B
266
Hexaneperoxoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
3,5,5-триметил,  1,1-диметилэтилийн эфир гексаперок-сидын хүчил
C13H26O3
13122-18-4
3105
5.2D, 8.2B, 8.3A, 9.1A
267
Hexanol, acetate, branched and linear
Цуухүчлийн гек-санол, салбарласан болон шугаман
C6H13OCOOH
88230-35-7
1993
3.1C, 9.1B
268
Hydrazine, anhydrous
Гидразин, усгүй
H4N2
302-01-2
2029
3.1C, 6.1B, 6.5B, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 8.2A, 8.3A, 9.1A, 9.3A
269
Hydrazine hydrate, or >37-64% aqueous solution
Гидразины гидрат, буюу 37-64%-ийн усан уусмал
H6N2O
7803-57-8
2030
3.1D, 6.1B, 6.5B, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.2D, 9.3A
270
Hydrogen peroxide, >60% aqueous solution
Устөрөгчийн хэт исэл, >60% усан уусмал
H2O2
7722-84-1
2015
5.1.1A, 6.1D, 6.9B, 8.2A, 8.3A, 9.1D, 9.3B
271
Hydrogen peroxide, 20-60% aqueous solution
Устөрөгчийн хэт исэл, 20-60% усан уусмал
H2O2
7722-84-1
2014
5.1.1B, 6.1D, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
272
Hydrogen peroxide, 8-20% aqueous solution
Устөрөгчийн хэт исэл, 8-20% усан уусмал
H2O2
7722-84-1
2984
5.1.1C, 6.1E, 6.9B, 8.3A, 9.1D
273
Hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 70% aqueous solution
1,1-диметилэтил гидропероксид, 70%-ийн усан уусмал
C4H10O2
75-91-2
3109
5.2F, 6.1C, 6.6B, 6.9B, 8.2C, 8.3A, 9.1B, 9.3B
274
Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl 90-98%, cumene 2-10%
1-метил-1-фенил-этил гидропероксид, 90-98%-ийн усан уусмал, кумен 2-10%
C9H12O2
80-15-9
3107
5.2E, 6.1B, 6.6B, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1B, 9.2B, 9.3B
275
Hypochlorous acid, calcium salt (dry), > 39% available chlorine
Кальцийн гипохло-рид, хуурай, >39%-ийн хлор агуулсан
CaCl2O2
7778-54-3
1748
5.1.1B, 6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.2A, 9.3C
276
Hypochlorous acid, calcium salt (dry), 10-39% available chlorine
Кальцийн гипохло-рид, хуурай, 10-39%-ийн хлор агуулсан
C9H12O2
7778-54-3
2208
5.1.1C, 6.1D, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2A, 9.3C
277
Iodic acid, calcium salt
Кальцийн иодид
CaI2O6
7789-80-2
1479
5.1.1B, 6.1D,
278
Iodic acid, potassium salt
Калийн иодид
KIO3
7758-05-6
1479
5.1.1B, 6.1D
279
Isooctanol
Изооктанол
C8H18O
26952-21-6
3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1D, 9.3C
280
Isosorbide 5-nitrate
5-нитрат изосорбид
C6H9NO6
16051-77-7
3251
4.1.3C, 6.1D, 6.9A, 9.3C
281
Isosorbide dinitrate mixture with not <60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate
Динитрат изосорбидын хольц, <60% лактоз, манноз, цардуул, кальцийн гидрофосфат
C6H8N2O8
87-33-2
2907
4.1.3B, 6.1D, 6.3B, 9.3C
282
Lead oxide
Хартугалганы оксид
PbO2
1309-60-0
1872
5.1.1C, 6.1C, 6.7B, 6.8A, 6.9A, 9.1A, 9.3A
283
Lithium
Лити
Li
7439-93-2
1415
4.3A, 6.8A, 8.2B, 8.3A, 9.1C, 9.2C
284
Lithium hydride
Литийн гидрид
LiH
7580-67-8
1414
4.3A, 6.1A, 6.9A, [8.2C], 8.3A, 9.1C, 9.2C
285
Lithium, butyl-, 15% in hexane
Бутил лити, 15%-ийн гександ уусгасан
C4H9Li
109-72-8
2445
3.1B, 4.2A, 4.3A, 8.2B, 8.3A, 9.1B, 9.2C
286
Magnesium pellets, turnings, ribbon, alloys > 50%
Магнийн шахмал, зоргодос, цувимал, хайлш (50%-иас дээш)
Mg
7439-95-4
1869
4.1.1B, 6.1E, 9.3C
287
Magnesium powder PG I
Магнийн нунтаг (PG I савалгаатай)
Mg
7439-95-4
1418
4.2B, 4.3A, 6.1E, 9.3C
288
Magnesium powder PG II
Магнийн нунтаг  (PG II савалгаатай)
Mg
7439-95-4
1418
4.2B, 4.3B, 6.1E, 9.3C
289
Magnesium powder PG III
Магнийн нунтаг (PG III савалгаатай)
Mg
7439-95-4
1418
4.2C, 4.3C, 6.1E, 9.3C
290
Methyl ethyl ketone 10-50% + toluene 10-40% + xylene 10-65%
Метилэтил кетон 10-50% + толуол 10-40% + ксилол 10-65%
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8A, [6.9B], 9.1D, 9.3C
291
Methyl ethyl ketone 40-60% + toluene 40-60% + methyl isobutyl ketone 0-60%
Метилэтил кетон 40-60% + толуол 40-60% + изобутил кетон 0-60%
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8A, [6.9B], 9.1D, 9.3B
292
Metaldehyde (acetaldehyde, homopolymer)
Метальдегид (цууныальдегидийн полимер)
C2H4O
9002-91-9
1332
4.1.1B, 6.1B, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1B, 9.3B
293
Methanamine, N,N-dimethyl-, 40-50% aqueous solution
N,N-диметил метанамин, 40-50% усан уусмал
C3H9N
75-50-3
1297
3.1A, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3C
294
Methanamine, N-methyl-, 40-60% aqueous solution
N-метил метанамин 40-60%-ийн усан уусмал
C2H7N
124-40-3
1160
3.1B, 6.1C, 6.5B, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3B
295
Methane, dimethoxy-
Диметокси метан
C3H8O2
109-87-5
1234
3.1B, 6.3B, 6.4A
296
Methane, nitro-
Нитрометан
CH3NO2
75-52-5
1261
3.1C, 6.1D, 6.7B, 6.8B, 9.1C, 9.3C
297
Methane, thiobis-
Тиобис метан
C2H6S
75-18-3
1164
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1D, 9.3C
298
Methanol
Метанол
CH4O
67-56-1
1230
3.1B, 6.1D, 6.4A, 6.8B, 6.9A, 9.3C
299
Methanol, sodium salt
Метилат натри
CH3NaO
124-41-4
1431
4.2B, 6.1D, 8.2B, 8.3A
300
Methyl propyl ether
Метилпропил эфир
C4H10O
557-17-5
2612
3.1B, 9.1C
301
Methylated spirits[, denatured with between 0.1% and 2% methanol]
Метилжүүлсэн спир-түүд [0.1-2%-ийн метанолоор динатуржуулсан]
3.1B, 6.1E, 6.4A, 6.8B, 6.9A, 9.1D
302
Morpholine
Морфолин
C4H9NO
110-91-8
2054
3.1C, 6.1B, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1C, 9.2C, 9.3B
303
Morpholine, 4-methyl-
4-метил морфолин
C5H11NO
109-02-4
2535
3.1C, 6.1C, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.1C, 9.3C
304
Naphthalene
Нафтален
C10H8
91-20-3
1334
4.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, [6.7B], 6.9A, 9.1A, 9.3B
305
Naphthalene, 1-nitro-
1-нитро нафтален
C10H7NO2
86-57-7
2538
4.1.1B, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 9.1D, 9.3B
306
Naphthalene, decahydro-
Декагидро нафтален
C10H18
91-17-8
1147
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.1B
307
Naphthenic acids, copper salts (flammable solution; flashpoint 23-60°C)
Нафтенийн хүчлийн зэсийн давс (шатам-хай шингэн, ноцох температур 23-600С)
2(C11H7O2).Cu
1338-02-9
3009
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, [6.9B], 9.1A, 9.2C, 9.3C
308
Neodecanoic acid, ethenyl ester
Винил неодеканат
C9H19CO2CH=CH2
51000-52-3
3.1D, 9.1B
309
Nitric acid, >70%, other than red fuming
Азотын хүчил, >70%
HNO3
7697-37-2
2031
[5.1.1C], 6.1D, 6.9B, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1D
310
Nitric acid, aluminium salt
Хөнгөнцагааны нитрат
AlN3O9
13473-90-0
1438
5.1.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8B, 9.1B, 9.3C
311
Nitric acid, ammonium salt
Аммоны нитрат
NH4OH
6484-52-2
1942
5.1.1C, 6.1E, 6.4A, 9.1D
312
Nitric acid, barium salt
Барийн нитрат
Ba(NO3)2
10022-31-8
1446
5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3B
313
Nitric acid, bismuth (3+) salt
Бисмутийн нитрат (3+)
Bi(NO3)3
10361-44-1
1479
5.1.1B
314
Nitric acid, cadmium salt
Кадмийн нитрат
Cd(NO3)2
10325-94-7
3087
5.1.1B, 6.1C, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 8.3A, 9.1A, 9.3B
315
Nitric acid, calcium salt
Кальцийн нитрат
Ca(NO)3
10124-37-5
1454
5.1.1C, 6.1D, 6.3B, 9.3B
316
Nitric acid, cerium (3+) salt
Церийн нитрат (3+)
Ce(NO3)3
10108-73-3
1477
5.1.1B, 6.1E, 8.3A, 9.1B
317
Nitric acid, chromium (3+) salt
Хромын нитрат (III)
Cr(NO3)3
13548-38-4
2720
5.1.1C, 6.5A, 6.5B, 9.1C
318
Nitric acid, cobalt (2+) salt
Кобалтийн нитрат (2+)
Ce(NO3)2
10141-05-6
1477
5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1B, 9.3C
319
Nitric acid, copper (2+) salt
Зэсийн нитрат (2+)
Cu(NO3)2
3251-23-8
1477
5.1.1B, 6.1D, 6.5A, 6.8B, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3B
320
Nitric acid, iron (3+) salt
Төмрийн нитрат (2+)
Fe(NO3)2
10421-48-4
1466
5.1.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A
321
Nitric acid, lanthanum (3+) salt
Лантаны нитрат (3+)
La(NO3)3
10099-59-9
1477
5.1.1B, 6.1E, 6.3A, 6.4A,
322
Nitric acid, lead (2+) salt
Хартугалганы нитрат (2+)
Pb(NO3)2
10099-74-8
1469
5.1.1B, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.8A, 6.8C, 6.9A, 9.1A, 9.3B
323
Nitric acid, lithium salt
Литийн нитрат
LiNO3
7790-69-4
2722
5.1.1C, 6.3A, 6.4A, 6.8A
324
Nitric acid, magnesium salt
Магнийн нитрат
Mg(NO3)2
10377-60-3
1474
5.1.1C, 6.3B, 6.4A
325
Nitric acid, manganese (2+) salt
Манганы нитрат (2+)
Mn(NO3)2
10377-66-9
2724
5.1.1C, 9.1B
326
Nitric acid, nickel (2+) salt
Никедийн нитрат (2+)
Ni(NO3)2
13138-45-9
2725
5.1.1C, 6.3B, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.7A, 9.1B
327
Nitric acid, potassium salt
Калийн нитрат
KNO3
7757-79-1
1486
[5.1.1C], 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.3C
328
Nitric acid, red fuming
Азотын хүчил, техникийн
HNO3
7697-37-2
2032
[5.1.1C], 6.1A, 6.9B, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1C
329
Nitric acid, silver (1+) salt
Мөнгөний нитрат (1+)
AgNO3
7761-88-8
1493
5.1.1B, 6.1D, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.2A, 9.3A
330
Nitric acid, sodium salt
Натрийн нитрат
NaNO3
7631-99-4
1498
5.1.1C, 6.1D, 9.3C
331
Nitric acid, strontium salt
Стронцийн нитрат
Sr(NO3)2
10042-76-9
1507
5.1.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.9B, 9.1A, 9.3C
332
Nitric acid, zinc salt
Цайрын нитрат
Zn(NO3)2
7779-88-6
1514
5.1.1B, 6.1C, 9.1A, 9.3B
333
Nitric acid, zirconium (4+) salt
Цирконы нитрат (4+)
Zr(NO3)4
13746-89-9
2728
5.1.1C, 6.1E
334
Nitrous acid, 3-methylbutyl ester
Амил нитрит
C5H11NO2
110-46-3
1113
3.1B, 6.1C, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 9.3C
335
Nitrous acid, potassium salt
Калийн нитрит
KNO2
7758-09-0
1488
5.1.1B, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.9B, 9.1A, 9.3B
336
Nitrous acid, sodium salt
Натрийн нитрит
NaNO2
7632-00-0
1500
5.1.1C, 6.1C, 6.4A, 6.6B, 6.9B, 9.1A, 9.3B
337
Nonane
Нонан
C9H20
111-84-2
1920
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1A
338
Octane
Октан
C8H18
111-65-9
1262
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1A
339
Oil, eucalyptus
Эюквалиптусийн тос
C10H18O
8000-48-4
2319
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.2D, 9.4C
340
Oil, turpentine
Турпентиний тос
C10H16
8006-64-2
1299
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1C
341
Oils, camphor
Камфорын тос
C10H16O
8008-51-3
1130
3.1D, 6.1D, 6.3B, 6.9A, 9.3C
342
Oils, pine (flammable; flashpoint 23-60°C)
Нарсны тос (шатамхай, ноцох температур 23-600С)
-
8002-09-3
1272
3.1C, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1C
343
Oils, pine (flammable; flashpoint 60-93°C)
Нарсны тос (шатамхай, ноцох температур 60-930С)
-
8002-09-3
1272
3.1D, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1C
344
Oxirane, chloromethyl-
Хлорметил оксиран
C3H5ClO
106-89-8
2023
3.1C, 6.1B, 6.5B, 6.6A, 6.7A, 6.8B, 6.9B, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3A
345
Oxirane, methyl-
Метил оксиран
C3H6O
75-56-9
1280
3.1A, 6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1C, 9.3B
346
Paraformaldehyde
Пара формальдегид
(CH2O)n
30525-89-4
2213
4.1.1B, 6.1D, 6.3A, 6.5B, [6.6B], 6.7A, [6.9B], 8.3A, 9.1D, 9.2D, 9.3C
347
Pentanal
Пентаналь
C5H10O
110-62-3
2058
3.1B, 6.1D, 6.3A, 8.3A, 9.1D
348
Pentane
Пентан
C5H12
109-66-0
1265
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1D
349
Pentane, 1-chloro-
1-хлор пентан
C5H11Cl
543-59-9
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1B
350
Pentane, 2,2,4-trimethyl-
2,2,4-триметил пентан
C8H18
540-84-1
1262
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 9.1A
351
Perboric acid, potassium salt
Калийн перборат
KBO3
13769-41-0
[1479]
5.1.1B, 6.1E, 6.4A
352
Perboric acid, sodium salt[, anhydrous]
Натрийн перборат
NaBO3
7632-04-4
3247
5.1.1B, 6.1E, 6.4A
353
Perchloric acid, 50-72% aqueous solution
Перхлорын хүчил, 50-72% усан уусмал
HCL04
7601-90-3
1873
5.1.1A, 6.1D, 6.8C, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1D, 9.3B
354
Perchloric acid, ammonium salt
Аммоний перхлорат
NH4ClO4
7790-98-9
1442
5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8C, 6.9A, 9.3C
355
Perchloric acid, barium salt
Барийн перхлорат
BaCl2O8
13465-95-7
1447
5.1.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8C, 6.9A, 9.1C
356
Perchloric acid, lead (2+) salt
Хартугалганы перхлорат (2+)
Cl2O8Pb
13637-76-8
1470
5.1.1B, 6.1C, 6.6B, 6.7B, 6.8A, 6.9A, 9.1A, 9.3B
357
Perchloric acid, magnesium salt
Магнийн перхлорат
Cl2MgO8
10034-81-8
1475
5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8C, 6.9A
358
Perchloric acid, potassium salt
Калийн перхлорат
KClO4
7778-74-7
1489
5.1.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.8C, 6.9A, 9.1B, 9.2B, 9.3C
359
Perchloric acid, sodium salt
Натрийн перхлорат
NaClO4
7601-89-0
1502
5.1.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.8C, 6.9A
360
Periodic acid
Пер иодын  хүчил
H5IO6
10450-60-9
3085
5.1.1A, 6.1B, 6.4A, 8.2C
361
Periodic acid, potassium salt
Калийн периодат
KIO4
7790-21-8
1479
5.1.1A, 6.3A, 6.4A
362
Periodic acid, sodium salt
Натрийн периодат
NaIO4
7790-28-5
1479
5.1.1A, 6.3B, 6.4A
363
Permanganic acid, potassium salt
Калийн перманганат
KMnO4
7722-64-7
1490
5.1.1B, 6.1D, 6.8B, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2A, 9.3C
364
Permanganic acid, sodium salt
Натрийн перманганат
NaMnO4
10101-50-5
1503
5.1.1B, 6.1D, 6.8B, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2C, 9.3C
365
Peroxide, (1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl)bis(1,1-dimethylethyl)
(1,1,4,4-тетраметил 1,4-бутандиил) бис (1,1-диметилэтил)-ийн хэт исэл
C16H34O4
78-63-7
3105
5.2D, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1D
366
Peroxide, (3,3,5-trimethylcyclohexylidene)bis(1,1-dime-thylethyl), ≤57% in dibutyl phthalate ≥43%
(3,3,5-триметилцикло-гексилиден) бис (1,1-диметилэтил)-ийн хэт исэл, ≤57% (дибутил фталат ≥43% дахь)
C17H34O4
6731-36-8
3107
5.2E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.8A, 9.1D
367
Peroxide, bis(1,1-dimethylethyl)
Бис(1,1-диметилэтил) –ийн хэт исэл
C8H18O2
110-05-4
3107
5.2E, 6.1E, 6.3B, 6.4A
368
Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)
Бис(1-метил 1-фенилэтил)-ийн хэт исэл
C18H22O2
80-43-3
3110
5.2F, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.8B, 6.9B, 9.1B
369
Peroxide, bis(2,4-dichlorobenzoyl), paste in silicon oil
Бис(2,4-дихлоробен-зоил) -ийн хэт исэл, (цахиурын тосон дахь)
C14H6Cl4O4
133-14-2
3106
5.2D, 6.3A, 6.4A,
370
Peroxide, dibenzoyl, ≥77% aqueous solution
Дибензойлын хэт исэл, ≥77% усан уусмал
C14H10O4
94-36-0
3102
5.2B, 6.4A, 6.5B, 9.1D
371
Peroxydicarbonic acid, bis[4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl] ester
Пероксидикарбо-нилын хүчлийн бис[4-(1,1-диметилэтил) циклогексил]-ийн эфир
C22H38O6
15520-11-3
3114
5.2C
372
Peroxydisulfuric acid, diammonium salt
Аммоний персульфат
(NH4)2S2O8
7727-54-0
1444
5.1.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.9B, 9.1D, 9.3C
373
Peroxydisulfuric acid, dipotassium salt
Калийн персульфат
K2S2O8
7727-21-1
1492
5.1.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 9.1D, 9.3C
374
Peroxydisulfuric acid, disodium salt
Натрийн персульфат
Na2S2O8
7775-27-1
1505
5.1.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 9.1D, 9.2C, 9.3C
375
Phenol, 2,4,6-trinitro- (wetted with >30% water)
2,4,6-тринитро фенол (>30% усаар чийгшүүлсэн)
C6H3N3O7
88-89-1
1344
4.1.3A, 6.1B, 6.3B, 6.5B, 8.3A, 9.1D, 9.3B
376
Phenol, 2,4-dinitro- (wetted with not less than 15% water by mass)
2,4-динитро фенол (>15% усаар чийгшүүлсэн)
C6H4N2O5
51-28-5
1320
4.1.3A, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.9A, 9.1A, 9.2D, 9.3A
377
Phenol, 2,5-dinitro- (wetted with not less than 15% water by mass)
2,5-динитро фенол (>15% усаар чийгшүүлсэн)
C6H4N2O5
329-71-5
1320
4.1.3A, 6.1B, 6.9B, 9.1B, 9.3A
378
Phenol, 2,6-dinitro- (wetted with not less than 15% water by mass)
2,6-динитро фенол (>15% усаар чийгшүүлсэн)
C6H4N2O5
573-56-8
1320
4.1.3A, 6.1B, 6.9B, 9.1C, 9.3A
379
Phenol, 2-amino-4,6-dinitro-, monosodium salt, (wetted)
2-амино 4,6-динитро фенолын натрийн давс (чийгшүүлсэн)
C6H4N3NaO5
831-52-7
1349
4.1.3A, 6.1D, 6.5B, 9.3B
380
Phosphorous acid, trimethyl ester
Триметил фосфит
(CH3O)3P
121-45-9
2329
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.3C
381
Phosphorus, amorphous (red)
Аморф фосфор (улаан)
P
7723-14-0
1338
4.1.1B, 6.1D, 6.9A, 9.1C
382
Phosphorus, white, yellow, dry or in solution
Фосфор (цагаан, шар, хуурай буюу уусмал)
P
7723-14-0
1381
4.2A, 6.1A, 6.9A, 8.2A, 8.3A, 9.1A, 9.3A
383
Piperidine
Пиперидин
C5H11N
110-89-4
2401
3.1B, 6.1B, 6.8B, 6.9B, 8.2A, 8.3A, 9.1D, 9.3A
384
Piperidine, 1-ethyl-
1-этил пиперидин
C7H15N
766-09-6
2386
3.1B, 8.2B, 8.3A, 9.1B
385
Piperidine, 1-methyl-
1-метил пиперидин
C6H13N
626-67-5
2399
3.1B, 8.2B, 8.3A, 9.1C
386
Potassium
Кали
K
7440-09-7
2257
4.3A, 8.2B, 8.3A, 9.1C
387
Potasium cyanide
Калийн цианид
КCN
151-50-8
4.3B, 6.1A, 6.3A, 6.4A, 6.5В, 6.8В, 6.9А, 8.1A, 9.1A, 9.2A, 9.3A, 9.4A
388
Potassium hydrosulphite
Калийн гидросульфит
KHSO3
14293-73-3
1929
4.2B, 9.1C, 9.3C
389
Potassium perborate
Калийн перборат
KBO3
13769-41-0
3247
5.1.1B, 6.1E, 6.4A
390
Potassium sulphide
Калийн сульфид
KS2
37199-66-9
1382
4.2B, 6.1B, 8.2B, 8.3A
391
Potassium superoxide
Калийн  диоксид
KO2
12030-88-5
2466
5.1.1A, 6.1E, 8.2B, 8.3A
392
Propanal
Пропаналь
CH3CH2CHO
123-38-6
1275
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 9.1D, 9.3C
393
Propanal, 2-methyl-
2-метил пропаналь
C4H8O
78-84-2
2045
3.1B, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 9.1D, 9.3B
394
Propane, 1,1′-oxybis-
1,1’-оксибис пропан
C6H14O
111-43-3
2384
3.1B, 6.3B, 6.4A, 9.1D
395
Propane, 1-nitro-
1-нитро пропан
C3H7NO2
108-03-2
2608
3.1C, 6.1D, 6.4A, 9.1C, 9.3B
396
Propane, 2,2′-oxybis-
2,2’-оксибис пропан
C6H14O
108-20-3
1159
3.1B, 6.3B, 9.1C
397
Propane, 2-bromo-2-methyl-
2-бром 2-метил пропан
C4H9Br
507-19-7
2342
3.1B, 6.3A, 6.4A, 9.1D
398
Propane, 2-chloro-
2-хлор пропан
C3H7Cl
75-29-6
2356
3.1A, 6.1D, 9.1C, 9.3C
399
Propane, 2-nitro-
2-нитро пропан
C3H7NO2
79-46-9
2608
3.1C, 6.1C, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 6.9A, 9.1B, 9.3B
400
Propanenitrile, 2,2′-azobis(2-methyl)-
2,2’-азобис(2-метил) пропаннитрил
C8H12N4
78-67-1
3234
4.1.2C, 6.1D, 9.1B
401
Propanenitrile, 2-methyl-
2-метил пропаннитрил
C4H7N
78-82-0
2284
3.1B, 6.1B, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1D, 9.3A
402
Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester
Пропаний хүчлийн 2-гидрокси этилийн эфир
C5H10O3
97-64-3
1192
3.1C, 6.1E, 6.3A, 8.3A, 9.1D
403
Propanoic acid, 2-methyl-
2-метил пропаний хүчил
C4H8O2
79-31-2
2529
3.1C, 6.1C, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.2D, 9.3B
404
Propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester
Пропаны хүчлийн 3-этокси этилийн эфир
C7H14O3
763-69-9
3272
3.1C, 6.3B, 9.1C
405
Propanoic acid, butyl ester
Пропаны хүчлийн бутилын эфир
C7H14O2
590-01-2
1914
3.1C, 6.3B, 6.4A
406
Propanoic acid, ethyl ester
Пропаны хүчлийн этилын эфир
C5H10O2
105-37-3
1195
3.1B, 6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1D
407
Propanoic acid, methyl ester
Пропаны хүчлийн метилын эфир
C4H8O2
554-12-1
1248
3.1B, 6.1E, 6.3A, 6.4A
408
Propanoic acid, pentyl ester
Пропаны хүчлийн пентилын эфир
C8H16O2
624-54-4
3.1C, 9.1D
409
Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethyl ethoxy)-
1-(2-метоксиме-тилэтокси) пропанол
C7H16O3
34590-94-8
3.1D
410
Pyridine
Пиридин
C5H5N
110-86-1
1282
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.7B, 6.9B, 8.3A, 9.1C, 9.3C
411
Pyridine, 2,4,6-trimethyl-
2,4,6-триметил пиридин
C8H11N
108-75-8
1993
3.1C, 6.1C, 6.3B, 6.9A, 9.1B, 9.3B
412
Pyridine, 2,6-dimethyl-
2,6-диметил пиридин
C7H9N
108-48-5
2929
3.1C, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1C, 9.3B
413
Pyrrolidine
Пирролидин
C4H9N
123-75-1
1922
3.1B, 6.1C, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1C, 9.3B
414
Rubidium
Рубиди
Rb
7440-17-7
1423
4.3A
415
Silane, chlorotrimethyl-
Хлортриметил силан
C3H9ClSi
75-77-4
1298
3.1B, 6.1C, 8.1A, 8.2B, 8.3A
416
Silane, dichlorodimethyl-
Дихлордиметил силан
C2H6Cl2Si
75-78-5
1162
3.1B, 6.1C, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
417
Silane, trichloromethyl-
Трихлорметил силан
CH3Cl3Si
75-79-6
1250
3.1B, 6.1C, 8.1A, [8.2B], 8.3A, 9.1D, 9.3C
418
Silicic acid, tetraethyl ester
Цахиурын хүчлийн тетраэтилийн эфир
C8H20O4Si
78-10-4
1292
3.1C, 6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.9B
419
Silicon
Цахиур
Si
7440-21-3
1346
4.1.1B, 6.1E, 6.3B, 6.4A
420
Silver oxide
Мөнгөний оксид
Ag2O
20667-12-3
1479
5.1.1B, 6.1D, 9.1A, 9.3C
421
Sodium
Натри
Na
7440-23-5
1428
4.3A, [8.2B], 8.3A, 9.1D
422
Sodium hydride
Натрийн гидрид
NaH
7646-69-7
1427
4.3A, 9.3C
423
Sodium hydrosulphide [with less than 25% water of crystallisation]
Натрийн гидросульфид (25%-иас бага талст устай)
NaHS
16721-80-5
2318
4.2B, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 8.1A, 9.1D, 9.3A
424
Sodium cyanide
Натрийн цианид
NaCN
143-33-9
1689
4.3B, 6.1A, 6.3A, 6.4A, 6.5В, 6.8В, 6.9А, 8.1A, 9.1A, 9.2A, 9.3A, 9.4A
425
Sodium peroxide
Натрийн пероксид
Na2O2
1313-60-6
1504
5.1.1A, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1D
426
Sodium sulphide[, anhydrous, or with less than 30% water of crystallisation]
Натрийн сульфид (усгүй, болон 30%-иас бага талст устай)
Na2S
1313-82-2
1385
4.2B, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3B
427
Sulfur, excluding formed sulfur
Хүхэр
S
7704-34-9
1350
4.1.1B, 6.4A
428
Sulfuric acid, cerium (4+) salt (2:1)
Церийн сульфат (IV) давс (2:1)
Ce(SO4)2
13590-82-4
1479
5.1.1B
429
Thermit welding powder, 75% iron oxide, 25% aluminium, PG II
75%-ийн төмрийн оксид, 25%-ийн хөнгөн цагааны хольц, (PG II савалгаатай)
Fe2O3 + Al
3178
4.1.1A, 6.3A, [6.4A], 6.9A, 9.1D, 9.3C
430
Thermit welding powder, 75% iron oxide, 25% aluminium, PG III
75%-ийн төмрийн оксид, 25%-ийн хөнгөн цагааны хольц, (PG III савалгаатай)
Fe2O3 + Al
3178
4.1.1B, 6.3A, [6.4A], 6.9A, 9.1D, 9.3C
431
Thiophene
Тиофен
C4H4S
110-02-1
2414
3.1B, 6.1C, 6.3B, 6.4A, 6.9B, 9.3B
432
Thiophene, tetrahydro-
Тетрагидро тиофен
C4H8S
110-01-0
2412
3.1B, 6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1C, 9.3C
433
Thiourea dioxide
Тиомочевиний диоксид
CH4N2O2S
1758-73-2
3341
4.2C, 6.1B, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.3C
434
Tridecane
Тридекан
C13H28
629-50-5
3.1D, 6.1E
435
Undecane
Ундекан
C11H24
1120-21-4
2330
3.1C, 9.1D
436
Urea, compd. with hydrogen peroxide (1:1)
Мочевин, устөрөгчийн хэт ислийн хольц 1:1
CH6N2O3
124-43-6
1511
5.1.1C, 6.1D, 8.2C, 8.3A, 9.1D
437
Zinc ashes
Цайрын үнс
Zn
7440-66-6
1435
4.3B, 6.1E, 9.1A
438
Zinc phosphide
Цайрын фосфид
Zn3P2
1314-84-7
1714
4.3A, 6.1B, 6.6B, 6.9B, 9.1A, 9.3A
439
Zinc powder pyrophoric
Цайр нунтаг, пирофор
Zn
7440-66-6
1383
4.2A, 6.1E, 9.1A
440
Zinc powder/dust,
PG I
Цайрын нунтаг/тоос (PG I савалгаатай)
Zn
7440-66-6
1436
4.2B, 4.3A, 6.1E, 9.1A
441
Zinc powder/dust,
PG II
Цайрын нунтаг/тоос (PG II савалгаатай)
Zn
7440-66-6
1436
4.2B, 4.3B, 6.1E, 9.1A
442
Zinc powder/dust,
PG III
Цайрын нунтаг/тоос (PG III савалгаатай)
Zn
7440-66-6
1436
4.2C, 4.3C, 6.1E, 9.1A


6. Хортой химийн бодис
Олон улсын нэршил
Монгол нэр
Химийн томъёо
CAS дугаар
НҮБ –ын дугаар
Хортой болон аюултай бодисын ангилал
1
[1,1'-Biphenyl]-4,4′-diamine, 3,3′-dimethyl-, (o-tolidine)
1,1’-бифенил -4,4’-диамин , 3,3’-диметил-, орто-толидин
C14H16N2
119-93-7
2811
6.1D, 6.3B, 6.4A, 6.6B, 6.7B, 9.1B, 9.3B
2
1,2-Ethanediol, (ethylene glycol)
1,2 -Этандиол (Этиленгликол)
CH2OHCH2OH
107-21-1
6.1D, 6.4A, 6.9A, 9.3C
3
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-, (triglycidalisocyanurate)
1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н) трион(оксиранил метил)-, (Триглисидализо цианурат)
C12H15N3O6
2451-62-9
6.1C, 6.5A, 6.5B, 6.6A, 6.9A, 8.3A, 9.1C, 9.3B
4
1-Naphthalenamine
Нафталенамин-1
C10H7NH2
134-32-7
2077
6.1D, 6.4A, 6.6B, 9.1B, 9.3C
5
1-Octadecanamine
Октадеканамин-1
C18H39N
124-30-1
6.1D, 6.5B, 8.2C, 8.3A, 9.1B, 9.3C
6
2-Propenoic acid, 2-methyl- (stabilized), (methacrylic acid)
2-метил-2-пропений хүчил (тогтворжуулсан), (Метакрилын хүчил)
CH2=C(CH3)COOH
79-41-4
2531
3.1D, 6.1C, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.2B, 9.3C
7
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, (dimethylaminoethyl methacrylate)
2-пропенийн хүчлийн  2-метил 2-диметиламино этилийн эфир
(Диметил аминоэтил метакрилат)
C8H15NO2
2867-47-2
2522
3.1D, 6.1C, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3B
8
Acetic acid, >50-80% aqueous solution
Цууны хүчил, 50-80%-ийн усан уусмал
CH3COOH
64-19-7
2790
3.1D, 6.1D, 6.9B, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
9
Acetic acid, >30-50% aqueous solution
Цууны хүчил, 30-50%-ийн усан уусмал
CH3COOH
64-19-7
2790
6.1D, 6.9B, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3C
10
Acetic acid, 10-30% aqueous solution
Цууны хүчил,10-30%-ийн усан уусмал
CH3COOH
64-19-7
2790
6.1E, 6.9B, 8.1A, 8.2C, 8.3A
11
Acridine
Акридин
C13H9N
260-94-6
2713
6.1D, 6.3A, 6.4A, 9.1A, 9.3B
12
Ammonia, >10-35% aqueous solution
Аммиак, 10-35% усан уусмал
NH4OH
1336-21-6
2672
6.1D, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3C
13
Ammonia, 2-10% aqueous solution
Аммиак, 2-10% усан уусмал
NH4OH
1336-21-6
6.1E, 6.3A, 6.4A, 9.1D
14
Antimony
Сурьма
Sb
7440-36-0
2871
6.3B, 6.4A, 6.7B, 6.8B, 6.9B, 9.1D
15
Arsenic
Хүнцэл
As
7440-38-2
1558
6.1B, 6.6B, 6.7A, 6.9A, 9.1A, 9.3A
16
Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, (toluene diisocyanate)
2,4-диизоциано -1-метил бензол
(Толуол диизоцианат)
CH3C6H3(NCO)2
584-84-9
2078
6.1A, 6.3B, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.7B, 6.9A, 9.1C, 9.3B
17
Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate, (denatonium benzoate, bitrex)
N-[2-[(2,6-диметил) амино]-2-оксиэтил]-N,N-диэтилl-, бензоат бензолметанамини, (Денатони бензоат, Битрикс)
C21H29N2O.C7H5O2
3734-33-6
6.1D, 6.4A, 6.9B, 9.3C
18
Cadmium
Кадьми
Cd
7440-43-9
2570
6.1B, 6.6A, 6.7A, 6.8A, 6.9A, 9.1A, 9.2C, 9.3B
19
Cyclohexanamine
Циклогексанамин
C6H13N
108-91-8
2357
3.1C, 6.1B, 6.5B, 6.6B, 6.8B, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3A
20
Disulfurous acid, disodium salt, (sodium metabisulphite)
Натрийн метабисульфит
Na2S2O5
7681-57-4
6.1D, 6.3A, 6.5A, 6.5B, 8.3A, 9.1D, 9.2B, 9.3C
21
Ethane, 1,1,1-trichloro-
1,1,1-трихлор этан
CH3CCl3
71-55-6
2831
6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.8B, 6.9B, 9.1D, 9.2A
22

Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro-
1,1,2,2-тетрахлор этан
C2H2Cl4
79-34-5
1702
6.1C, 6.3A, 6.4A, 6.7B, 6.9B, 9.1D, 9.3B, 9.4C
23
Ethene, tetrachloro-, (perchloroethylene)
Тетрахлор этан (перхлорэтилен)
Cl2C=CCl2
127-18-4
1897
6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.7A, 6.9B, 9.1A, 9.2C, 9.3B
24
Ethene, trichloro-
Трихлор этан
CCl2 = CHCl
79-01-6
1710
6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.6B, 6.7A, 6.9B, 9.1D
25
Formaldehyde, >5-25% aqueous
Формальдегид, >5-25% усан уусмал
CH2O
50-00-0
6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5B, [6.6B], 6.7A, 6.9A, 9.1D, 9.2B, 9.3C
26
Formaldehyde, 0.25 – <1% aqueous solution
Формальдегид,                 0.25 – <1% усан уусмал
CH2O
50-00-0
6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.2B]
27
Formaldehyde, 1 – 5% aqueous solution
Формальдегид, 1 – 5%  усан уусмал
CH2O
50-00-0
6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.6B, 6.7A, 6.9B, 9.2B
28
Hexane, 1,6-diisocyanato-
1,6-диизоциано гексан
(CH2)6(NCO)2
822-06-0
2281
6.1A, 6.3A, 6.4A, 6.5A, 6.5B, 6.9A, 9.3B
29
Hydrazine, >10-37% aqueous solution
Гидразин, >10-37% усан уусмал
NH2NH2 · H2O
7803-57-8
3293
6.1C, 6.5B, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.2D, 9.3A
30
Hydrazine, >3-10% aqueous solution
Гидразин, >3-10% усан уусмал
NH2NH2 · H2O
7803-57-8
3293
6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1A, 9.2D, 9.3B
31
Hydrazine, 1-3% aqueous solution
Гидразин, >1-3% усан уусмал
NH2NH2 · H2O
7803-57-8
3293
6.1E, 6.5B, 6.6A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1A, 9.2D, 9.3C
32
Hydriodic acid, 57-67% aqueous solution
Иодит устөрөгч, 57-67% усан уусмал
HI
10034-85-2
1787
6.1B, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.3C
33
Hydrobromic acid, 47-60% aqueous solution
Бромт устөрөгч, 47-60% усан уусмал
HBr
10035-10-6
1788
6.1B, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.3C
34
Hydrochloric acid, >25% aqueous solution
Давсны хүчил, >25% усан уусмал
HCl
7647-01-0
1789
6.1B, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
35
Hydrochloric acid, >10-25% aqueous solution
Давсны хүчил,  >10-25%усан уусмал
HCl
7647-01-0
1789
6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.3C
36
Hydrochloric acid, >2-10% aqueous solution
Давсны хүчил  >10-25%усан уусмал
HCl
7647-01-0
1789
6.1E, 8.1A, 8.2C, 8.3A
37
Hydrochloric acid, 0.5-2% aqueous solution
Давсны хүчил 0.5-2%усан уусмал
HCl
7647-01-0
6.1E, 6.3A, 6.4A
38
Hydrofluoric acid, >60% aqueous solution
Фторт устөрөгч (хайлуур хүчил),  >60%  усан уусмал
HF
7664-39-3
1790
6.1A, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1D, 9.3A
39
Hydrofluoric acid, >7-60% aqueous solution
Фторт устөрөгч (хайлуур хүчил) >7-60% усан уусмал
HF
7664-39-3
1790
6.1B, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3A
40
Hydrofluoric acid, >1-7% aqueous solution
Фторт устөрөгч (хайлуур хүчил), >1-7% усан уусмал
HF
7664-39-3
1790
6.1C, 6.9A, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.3B
41
Hydrofluoric acid, >0.1-1% aqueous solution
Фторт устөрөгч (хайлуур хүчил) >0.1-1% усан уусмал
HF
7664-39-3
1790
6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.9A, 8.1A, 9.3B
42
Hydrofluoric acid, 0.01-0.1% aqueous solution
Фторт устөрөгч (хайлуур хүчил) 0.01-0.1% усан уусмал
HF
7664-39-3
1790
6.1E, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 8.1A
43
Iodine (solid)
Иод, хатуу
J2
7553-56-2
1759
6.1D, 6.5B, 6.9B, 8.2C, 8.3A, 9.1A, [9.3C]
44
Mercuty
Мөнгөн ус
Hg
7439-97-6
2809
6.1В, 6.5В, 6.8А, 6.9А, 8.1А, 9.1А, 9.2В, 9.3А,
45
Methane, dichloro-
Дихлор метан
CH2Cl2
75-09-2
1593
6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.7B, 6.9B, 9.3C
46
Methane, isothiocyanato-
Изотиоциано метан
CH3NCS
556-61-6
2477
3.1C, 6.1B, 6.5B, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.2C, 9.3B
47
Naphthenic acids, copper salts
Нафтений хүчлийн зэсийн давс

CnH2-1COOCu

1338-02-9
6.1D, 6.3B, 6.4A, [6.9B,] 9.1A, 9.2C, 9.3C
48
Nitric acid, >10-70% aqueous solution
Азотын хүчил, >10-70% усан уусмал
HNO3
7697-37-2
2031
6.1D, 6.9B, 8.1A, 8.2B, 8.3A
49
Nitric acid, 0.5-10% aqueous solution
Азотын хүчил, 0.5-10 % усан уусмал
HNO3
7697-37-2
6.1E, 6.9B, 8.1A, 8.2C, 8.3A
50
Pentanedial, (glutaraldehyde)
Пентандиаль, глутарийн альдегид
C5H8O2
111-30-8
2810
6.1A, 6.5A, 6.5B, 6.9B, 8.2B, 8.3A, 9.1A, 9.2A, 9.3A
51
Phenol
Фенол
C6H5OH
108-95-2
1671
6.1B, [6.6B], 6.8B, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.2D, 9.3B
52
Phenol, methyl-mixed isomers, (cresol)
Фенол, метил-хольсон изомерүүд , (Крезол)
C7H8O
1319-77-3
2076
3.1D, 6.1A, 6.9A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3B
53
Phosphoric acid, >10% aqueous solution
Фосфорын хүчил, >10% усан уусмал
H3PO4
7664-38-2
1805
6.1D, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1D, 9.3C
54
Phosphoric acid, 1-10% aqueous solution
Фосфорын хүчил, 1-10% усан уусмал
H3PO4
7664-38-2
1805
6.1E, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1D
55
Potassium hydroxide
Калийн гидроксид
KOH
1310-58-3
1813
6.1C, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3B
56
Potassium hydroxide, >5% aqueous solution
Калийн гидроксид,
>5% усан уусмал
KOH
1310-58-3
1814
6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.3B
57
Potassium hydroxide, >2-5% aqueous solution
Калийн гидроксид,
>2-5% усан уусмал
KOH
1310-58-3
1814
6.1E, 8.1A, 8.2C, 8.3A
58
Potassium hydroxide, 0.5-2% aqueous solution
Калийн гидроксид,
0.5-2% усан уусмал
KOH
1310-58-3
6.1E, 6.3A, 6.4A
59
Sodium hydroxide
Натрийн гидроксид
NaOH
1310-73-2
1823
6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D, 9.3C
60
Sodium hydroxide, >5% aqueous solution
Натрийн гидроксид, >5% усан уусмал
NaOH
1310-73-2
1824
6.1D, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D
61
Sodium hydroxide, >2-5% aqueous solution
Натрийн гидроксид, >2-5%  усан уусмал
NaOH
1310-73-2
1824
6.1E, 8.1A, 8.2C, 8.3A
62
Sodium hydroxide, 0.5-2% aqueous solution
Натрийн гидроксид, 0.5-2% усан уусмал
NaOH
1310-73-2
6.1E, 6.3A, 6.4A
63
Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, (brucine)
2.3-диметокси-стричнидин-10-он, (Бруцин)
C23H26N2O4
357-57-3
1570
6.1A, 6.3B, 6.4A, 6.9A, 9.1C, 9.3A
64
Sulfamic acid
Сульфамийн хүчил
H3NSO3
5329-14-6
2967
6.1D, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1C, 9.3C
65
Sulphuric acid, >10% aqueous solution
Хүхрийн хүчил, >10% усан уусмал
H2SO4
7664-93-9
1830
6.1D, 6.7A, 6.9A, 8.1A, 8.2B, 8.3A, 9.1D
66
Sulphuric acid, >5-10% aqueous solution
Хүхрийн хүчил, >5-10% усан уусмал
H2SO4
7664-93-9
2796
6.1E, 6.9B, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1D
67
Sulphuric acid, 0.5-5% aqueous solution
Хүхрийн хүчил, 0.5-5% усан уусмал
H2SO4
7664-93-9
6.1E, 6.3A, 6.4A, 8.1A, 9.1D
68
Sulphuric acid, fuming
Хүхрийн хүчил, уур
H2SO4
8014-95-7
1831
6.1A, 6.7A, 6.9A, 8.1A, 8.2A, 8.3A, 9.1D
69
Zinc chloride
Цайрын хлорид
ZnCl2
7646-85-7
2331
6.1C, 8.1A, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3B
70
Lead
Хар тугалга
Pb
7439-92-1
6.1C, 6.6B,  6.7B,  6.8A,  6.8C,  6.9A, 9.1A,  9.1B,  9.3B
71
TML – Tetra methyl lead
Метилт хар тугалга
Pb(CH4)4
75-74-1
1649
6.1B, 6.3B, 6.6A, 6.7B, 6.8A, 9.1B, 9.3A
72
TEL – Tetra ethyl lead
Этилт хар тугалга
Pb(C2H6)4
78-00-2
6.8A, 6.1A, 9.1A, 6.6A, 6.7A
73
Альдрин
C12H8Cl6
309-00-2
6.1A, 6.3B, 6.6A, 6.7A, 6.8A
74
Хлордан
C10H6Cl8
57-74-9
6.9A, 6.8A, 6.7A, 6.6A
75
ДДТ, дуст
C14H9Cl5
50-29-3
6.1А, 6.7В, 6.9В, 9.1А
76
Дельдрин
C12H8Cl6O
60-57-1
6.1А, 6.7А, 6.9А
77
Эндрин
C12H8Cl6O
72-20-8
6.1А, 6.7А, 6.9А
78
Гептахлор
C10H5Cl7
76-44-8
6.6А, 6.7А, 6.8А
79
Мирекс
C10Cl12
2385-85-5
6.1В, 6.7В
80
Токсафен
C10H10Cl8
8001-35-2
6.1А, 6.6А, 6.7А, 6.8А
81
Гексахлор бензол
C6Cl6
118-74-1
6.1А, 6.6А, 6.7А, 6.8А
82
Полихлортбифенил ПХБ
C12H10-xClx.
-
6.1С, 6.7А, 6.9В, 6.8А
83
Hexabromobiphenyl
Гексабром бифенил
C12H4Br6
36355-01-8
6.1С, 6.6В, 6.8В, 6.7А, 6.9А, 9.1В
84
Октабромдифенилийн эфир
C12H2Br8O
32536-52-0
6.6А, 6.8А
85
Пентабромдифенилийн эфир
C12H5Br5O
32534-81-9
6.1В, 6.3В, 9.1А, 6.6А, 6.8А
86
Pentachlorobenzene
Пентахлор бензол
C6HCl5
608-93-5
87
Short-Chained Chlorinated Paraffins
Хлор агуулсан богино хэлхээт парафинууд
63449-39-8
6.1С, 6.7А, 6.9В, 6.8А
88
Линданууд
C6H6Cl6
58-89-9
6.1С,  6.5В, 6.8А, 6.9А, 6.7А
89
Α болон β гексахлор циклогексан
С6Сl6H6
608-73-1
2761
6.1С, 6.7А, 6.9В, 6.8А
90
Дифокол
C14H9Cl5O
115-32-2
6.1С, 6.5А, 6.6В, 6.7А, 6.8А, 6.9В, 6.8А
91
Эндосульфан
C9H6Cl6O3S
115-29-7
6.1В, 6.6В, 6.8А, 6.9В
92
Хлордекон
C10Cl10O
43-50-0
6.1А, 6.3В, 6.4В, 6.5В, 6.6В, 6.7А, 6.8А, 6.9В
93
Перфтортоктаны сульфоны хүчил
C8HF17O3S
1763-23-1
8.2А, 8.3А, 6.9А


7. Нефтйн бүтээгдэхүүн
Олон улсын нэршил
Монгол нэр
Тодорхойлолт
НҮБ –ын дугаар
Хортой ба аюултай бодисын ангилал
1
Petrol (unleaded)
Шатахуун (хар тугалгагүй)
С412 нүүрстөрөгч, 150С-2200С-д буцалдаг шулуун болон салбар-ласан хэлхээт парафин, циклопарафин, ароматик болон олефиний нүүрсустөрөгч-дөөс бүрдсэн холимог.
Ароматик нүүрсустөрөгчид: <55 % (эзлэх.)
Бензол: <4 % (эзлэхүүн)
Нэмэлтүүд:
Азобудгууд<0.1%
Гадаргуу идэвхт нэмэлт <0.1%
Антиоксидант<0.1%
Зэврэлт удаашруулагч<0.1%
1203
3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
2
Aviation gasoline and racing (Avgas 100 and Avgas 100LL)
Нисэх онгоцны болон уралдааны машины шатахуун
С412 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 150С-1800С-д буцалдаг шулуун болон салбар-ласан хэлхээт парафин, циклопарафин, ароматик болон олефиний нүүрсустөрөгч-дөөс бүрдсэн холимог.
Ароматик нүүрсустөрөгчид: <55 % (эзлэх.)
Бензол: <4 % (эзлэхүүн)
Нэмэлтүүд:
Азобудгууд<0.1%
Гадаргуу идэвхт нэмэлт <0.1%
Антиоксидант<0.1%
Зэврэлт удаашруулагч<0.1%
Метал идэвхгүйжүүлэгчид<0.1%
Тетраэтил хартугалга <0.14% (<0.85 гPb/л)
1,2-дибром этан <0.1% (<0.1 г/л)
1203
3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 6.8A, 9.1B
3
Diesel fuel (avtomotive gas oil and marine diesel fuel)
Дизелийн түлш (автомашины болон далайн тээврийн хэрэгслийн дизелийн түлш)
С920 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 1600С-4000С-д буцалдаг шулуун болон салбарласан хэлхээт парафин, циклопарафин, ароматик болон олефиний нүүрсустөрөгчдөөс бүрдсэн холимог. Ноцох температур 600С-с дээш (ургамалын болон амьтны гаралтай өөх тосноос гаргаж авсан урт хэлхээт тосны хүчлийн метил, этилийн нийлмэл эфирүүдийг 20% хүртэлх хэмжээгээр агуулсан)
Нэмэлтүүд:
Хүйтэнд урсах чанарыг сайжруулагч<0.1%
Антистатикийн нэмэлт (царцалтын эсрэг) <0.1%
Цетан нэмэгдүүлэгч (дизелийн түлшний октан буюу чанар тодорхойлогч) <0.1%
Зэврэлтээс хамгаалагч<0.1%
Тосорхог чанарыг нэмэгдүүлэгч <0.1%
Антиоксидант <0.1%
3.1D, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
4
Low plashpoint diesel (low plash domestic heating oil and alpine diesel)
Бага температурт ноцдог дизелийн түлш (ахуйн халаалтын зориулалтаар хэрэглэдэг тос болон альпийн дизель)
С920 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 1400С-4000С-д буцалдаг шулуун болон салбарласан хэлхээт парафин, циклопарафин, ароматик болон олефиний нүүрсустөрөгчдөөс бүрдсэн холимог. Ноцох температур 500С-с дээш
Нэмэлтүүд:
Хүйтэнд урсах чанарыг сайжруулагч<0.1%
Антистатикийн нэмэлт (царцалтын эсрэг) <0.1%
Цетан нэмэгдүүлэгч (дизелийн түлшний октан буюу чанар тодорхойлогч) <0.1%
Зэврэлтээс хамгаалагч<0.1%
Тосорхог чанарыг нэмэгдүүлэгч<0.1%
Антиоксидант<0.1%
1202
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
5
Kerosine (including  Jet A-1 and aviation turbine fuels)
Керосин
(Jet  А-1, нисэх онгоцны турбины түлш багтна)
С916 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 1400С-3000С-д буцалдаг нүүрсустөрөгчдөөс бүрдсэн холимог.
Нэмэлтүүд:
Будаг<0.1%
Антистатикийн нэмэлт (царцалтын эсрэг) <0.1%
Метал идэвхгүйжүүлэгч<0.1%
Антиоксидант<0.1%
Диэтиленгликол монометилийн эфир (царцалтаас хамгаалагч) <0.2%
1223
3.1C, 6.1E, 6.3B, 9.1B
6
Mineral turpentine
Эрдэсийн давирхай
С810 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 1350С-2100С-д буцалдаг нүүрсустөрөгчдөөс бүрдсэн холимог. Нефтийн хөнгөн фракцийн ароматик нэгдлүүд, CAS дугаар 64742-95-6, Нефтийн дунд фракцийн шулуун хэлхээт нэгдлүүд CAS дугаар 64742-88-7,
1300
3.1C, 6.1E, 6.3B, 9.1B
7
Grude oil-extemly flammable
Түүхий тос – онцгой  шатамхай
Шулуун хэлхээт, ароматик болон нафтенийн нүүрсустөрөгчид болон бага хэмжээний хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агуулсан органик бодис бөгөөд маш бага хэмжээгээр никель, ванадийн  металл-органик комплекс, олефиний нүүрсустөрөгчид агуулна.
3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1C
8
Grude oil-highly flammable
Түүхий тос – их шатамхай
Шулуун хэлхээт, ароматик болон нафтенийн нүүрсустөрөгчид болон бага хэмжээний хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агуулсан органик бодис бөгөөд маш бага хэмжээгээр никель, ванадийн  металл-органик комплекс, олефиний нүүрсустөрөгчид агуулна.
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1C
9
Grude oil- flammable
Түүхий тос –  шатамхай
Шулуун хэлхээт, ароматик болон нафтенийн нүүрсустөрөгчид болон бага хэмжээний хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агуулсан органик бодис бөгөөд маш бага хэмжээгээр никель, ванадийн  металл-органик комплексүүд, олефиний нүүрсустөрөгчдийг агуулна.
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1C
10
Grude oil-  low flammable
Түүхий тос – бага шатамхай
Шулуун хэлхээт, ароматик болон нафтенийн нүүрсустөрөгчид болон бага хэмжээний хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агуулсан органик бодис бөгөөд маш бага хэмжээгээр никель, ванадийн  металл-органик комплексүүд, олефиний нүүрсустөрөгчдийг агуулна.
3.1D, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1C
11
Fuel oil
Тосон түлш
Нефтийн бүтээгдэхүүний нэрлэгийн процессийн үлдэгдэл бүтээгдэхүүнүүд болох ноцох температур нь 600С-ээс дээш фракцуудаас гарган авдаг. Тосон түлш нь  С950 нүүрстөрөгчит ханасан, ароматик болон олефиний нүүрсустөрөгчдөөс бүрдэх ба тэдгээрийн буцлах температур нь 160-6000С.  4-6 цагирагт олон цагирагт нүүрсустөрөгчид болон бага хэмжээгээр ванади, никель зэрэг хүнд металлуудыг агуулна.
3.1D, 6.3B, 6.7B, 9.1C
12
Fuel oil manufactured from waste lubricating oil
Хаягдал тосыг  боловсруулж гарган авсан тосон түлш
Хаягдал буюу ажилласан хөдөлгүүрийн тосыг цэвэрлэж боловсруулан хүнд метал, нэмэлт бодис, ус, лаг, хатуу үлдэгдэлү болон дэгдэмхий хэсгүүдийг ялган авсан нүүрсустөрөгчийн С2040 нүүрстөрөгчит холимог бүтээгдэхүүн.
Энэхүү тос нь доорхи шаардлагыг хангасан байна.
Хартугалга<100 ppm
Мышьяк:<5 ppm
Кадми <2 ppm
Хром< 10 ppm
Нийт галогений хэмжээ<10 ppm
Ноцох температур >600С
Полихлорт бифенил (PCB)агуулаагүй байх
3.1D, 6.3B, 6.7B, 9.1C
13
Cutback bitumen (containing more than 10% kerosene)
Өтгөрүүлсэн битум (10%-иас их хэмжээтэй керосен агуулсан)
Битум керосенийн холимог бөгөөд, керосиний агууламж нь <20%-иас (жин)
3.1D, 6.3B, 9.1C
14
Cutback bitumen (containing more than 7% but less than 10% kerosene)
Өтгөрүүлсэн битум (7%-иас их 10%-иас бага хэмжээтэй керосен агуулсан)
Битум керосенийн холимог.
3.1D, 9.1C
15
Cutback bitumen (containing more than 2.5% but less than 7% kerosene)
Өтгөрүүлсэн битум (2.5%-иас их 7%-иас бага хэмжээтэй керосен агуулсан)
Битум керосенийн холимог.
9.1C
16
Aliphatic hydrocarbon solvents –very low plashpoint
Ноцох температур  маш багатай задгай хэлхээт нүүрсустөрөг-чийн уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 1%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С412 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь -200С-2200С байна.
ноцох температур нь <230С
Дундаж буцлах температур  ≤350С
3.1A, 6.1E, 6.3B, 9.1B
17
Aliphatic hydrocarbon solvents – low plashpoint
Ноцох температур багатай задгай хэлхээт нүүрсустөрөг-чийн уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 1%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С412 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 350С-2200С байна.
Ноцох температур < 230С
Дундаж буцлах температур> 350С
3.1B, 6.1E, 6.3B, 9.1B
18
Aliphatic hydrocarbon solvents – medium plashpoint
Дунд зэргийн ноцох температуртай задгай хэлхээт нүүрсустөрөг-чийн уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 1%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С916 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 1500С-3000С байна.
Ноцох температур нь 230С-аас их 600С-аас бага
3.1C, 6.1E, 6.3B, 9.1B
19
Aliphatic hydrocarbon solvents – high plashpoint
Ноцох температур өндөртэй задгай хэлхээт нүүрсустөрөг-чийн уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 1%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С1125 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 2050С-4000С байна.
Ноцох температур нь 600С-аас их 930С-аас бага буюу тэнцүү
3.1D, 6.1E, 6.3B
20
Low aromatic hydrocarbon solvents-very low plashpoint
Ноцох температур маш багатай доод  ароматик нүүрсустөрөг-чийн уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С412 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 200С-2200С.
Ноцох температур<230С
Дундаж буцлах температур < 350С
3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
21
Low aromatic hydrocarbon solvents-low plashpoint
Ноцох температур багатай доод ароматик нүүрсустөрөг-чийн уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С512 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 350С-2300С байна.
Ноцох температур <230С
Дундаж буцлах температур >350С
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
22
Low aromatic hydrocarbon solvents-medium plashpoint
Дунд зэргийн ноцох температуртай доод ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С918 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 1400С-3000С байна.
Ноцох температур нь 230С-аас их 600С бага буюу тэнцүү
3.1C, 6.1E, 6.3B, 9.1B
23
Low aromatic hydrocarbon solvents-high plashpoint
Ноцох температур өндөртэй доод ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алкануудаас голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-иас илүүгүй агуулагдсан ба С1125 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 2000С-4000С байна.
Ноцох температур нь 600С-аас их 930С бага буюу тэнцүү
3.1D, 6.1E, 6.3B, 9.1B
24
Medium aromatic hydrocarbon solvents-very low plashpoint
Ноцох температур маш багатай дунд ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алканууд болон ароматик нүүрсустөрөгчдөөс голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-70% агуулагдсан ба С412 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 200С-2200С байна.
Ноцох температур ≤ 230С
Дундаж буцлах температур > 350С
3.1A, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
25
Medium aromatic hydrocarbon solvents-low plashpoint
Ноцох температур багатай дунд ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алканууд болон ароматик нүүрсустөрөгчдөөс голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-70% агуулагдсан ба С512 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 350С-2300С байна.
Ноцох температур≤230С
Дундаж буцлах температур > 350С
3.1B, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
26
Medium aromatic hydrocarbon solvents-medium  plashpoint
Дунд зэргийн ноцох температуртай дунд ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алканууд болон ароматик нүүрсустөрөгчдөөс голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-70% агуулагдсан ба С920 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 1500С-3500С байна.
Ноцох температур нь 230С-аас их буюу тэнцүү 600С-аас бага.
3.1C, 6.1E, 6.3B, 6.7B, 9.1B
27
Medium aromatic hydrocarbon solvents-high plashpoint
Ноцох температур өндөртэй дунд ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Шулуун, салбарласан болон цагираг алканууд болон ароматик нүүрсустөрөгчдөөс голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 30%-70% агуулагдсан ба С1125 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 2000С-4000С байна.
Ноцох температур нь 600С-аас их буюу тэнцүү 930С-аас бага.
3.1D, 6.1E, 6.3B, 9.1B
28
Аromatic hydrocarbon solvents-medium  plashpoint
Дунд зэргийн ноцох температуртай ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Ароматик нүүрсустөрөгчдөөс голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн. Ароматик нүүрсустөрөгчид 70%-иас их агуулагдсан ба С816 нүүрсустөрөгчид, буцлах температур нь 1350С-2900С байна.
Ноцох температур нь 230С-аас их буюу тэнцүү 600С-аас бага.
3.1C, 6.1E, 6.3B, 9.1B
29
Аromatic hydrocarbon solvents-high  plashpoint
Ноцох температур өндөртэй ароматик нүүрсустөрөг-чийн  уусгагч
Ароматик нүүрсустөрөгчдөөс голчлон бүрдсэн нүүрсустөрөгчдийн холимог бүтээгдэхүүн.
С1116 нүүрстөрөгч бүхий ароматик нүүрсустөрөгчийг  70%-иас ихээр агуулсан,  буцлах температур нь 1950С-2900С.
Ноцох температур нь 600С-аас их буюу тэнцүү 930С-аас бага
3.1D, 6.1E, 6.3B, 9.1B

 

 


Нийтэлсэн огноо: 2 сар 28, 2012


Хуваалцах:

Хариулт үлдээх

Монгол Улсын Байгаль Oрчин, Hогоон Xөгжлийн Яам
© 2014 он. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам